Home

 

 

 

Artikel 4          AGRARISCH - FRUITTEELT

4.1                                     Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor AGRARISCH - FRUITTEELTaangewezen gronden zijn bestemd voor:

a          de uitoefening van het fruitteeltbedrijf;
b          infrastructurele voorzieningen zoals deze bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan;

met daarbijbehorende andere-bouwwerken - niet zijnde voorzieningen ten behoeve van de opslag van mest - en voorzieningen.

4.2                                     Bouwvoorschriften

Op de tot AGRARISCH FRUITTEELT bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.