Home

 

 

 

Artikel 34     Algemene procedurebepalingen

34.1.1                              In geval van wijziging of uitwerking van het plan is de volgende voorbereidingsprocedure van toepassing:

a          een ontwerpbesluit tot wijziging op grond van deze bestemming, ligt, met bijhorende stukken, gedurende twee weken ter inzage;
b          de terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze;
c          de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het schriftelijk indienen van zienswijzen gedurende de onder a genoemde termijn;
d          degenen die tijdig hun zienswijzen schriftelijk hebben ingediend, worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen mondeling nader toe te lichten;
e          burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen hebben ingediend de beslissing daaromtrent mede;
f            het besluit wordt aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring aangeboden indien:

-        Gedeputeerde Staten niet kenbaar hebben gemaakt dat het besluit hunnerzijds geen goedkeuring behoeft;

-        tegen het ontwerpbesluit één of meer zienswijzen zijn ingekomen, in welk geval gelijktijdig de zienswijzen worden overgelegd;

g          burgemeester en wethouders geven kennis van het besluit van Gedeputeerde Staten aan hen die zienswijzen hebben ingediend.

34.1.2                              In geval van vrijstelling is de volgende voorbereidingsprocedure van toepassing:

a          een ontwerpbesluit ligt, met bijhorende stukken, gedurende vier weken ter inzage;
b          de terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze;
c          de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het schriftelijk indienen van zienswijzen gedurende de onder a genoemde termijn;
d          burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen hebben ingediend de beslissing daaromtrent mee.