Home

 

 

 

Artikel 6          BEDRIJF - NUT

6.1                                     Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor BEDRIJF - NUT aangewezen gronden zijn bestemd voor op het openbare net aangesloten nutsvoorzieningen, zoals transformatoren, gasvoorzieningen en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen, met daarbijbehorende gebouwen, bedrijfswoningen niet inbegrepen, andere-bouwwerken en terreinen.

6.2                                     Bouwvoorschriften

Op de tot BEDRIJF - NUT bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

6.2.1                                 voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen;

6.2.2                                 voor andere-bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen.