Home

 

 

 

Artikel 11     GROEN - PARK

11.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor GROEN - PARK aangewezen gronden zijn bestemd voor een park met groenvoorzieningen, plantsoenen, paden, speelvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, met daarbijbehorende andere-bouwwerken en verhardingen.

11.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot GROEN - PARK bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte:

a          van lantaarnpalen niet meer dan 8,50 m mag bedragen;
b          van speelvoorzieningen niet meer dan 5 m mag bedragen;
c          van overige andere-bouwwerken niet meer dan 2 m mag bedragen.