Home

 

 

 

Artikel 12     HORECA

12.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor HORECA aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a          indien het betreft de begane grondlaag van gebouwen:

-        horecabedrijven;

-        wonen in bestaande woningen;

b          indien het betreft de verdieping(en) van gebouwen:

-        wonen in bestaande woningen;

c          ter plaatse van de aanduiding parkeren, voor een parkeerterrein;
met de daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen, erven, terrassen, terreinen, parkeervoorzieningen, water en groenvoorzieningen.

12.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot HORECA bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

12.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd;
b          de goothoogte en/of bouwhoogte mogen/mag niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven goothoogte en/of bouwhoogte;

12.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag, indien zij vσσr de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een gebouw en het verlengde daarvan worden opgericht, niet meer dan 1 m bedragen;
b          in andere gevallen mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2 m bedragen;
c          de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 6 m bedragen.

12.3                                Vrijstelling

12.3.1                              Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in 12.2.1 onder b en toestaan dat de goot- en/of bouwhoogte wordt verhoogd met niet meer dan 2 m.

12.3.2                              De in 12.3.1 genoemde vrijstelling kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a          het straat- en bebouwingsbeeld;
b          de woonsituatie;
c          de sociale veiligheid;
d          de verkeersveiligheid;
e          de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

12.3.3                              Procedure

Bij gebruikmaking van de vrijstellingsbevoegdheid is de in 34.1.2 opgenomen procedure van toepassing.