Home

 

 

 

Artikel 27     LEIDING

27.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor LEIDING aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor gasleiding(en) (G) en groenvoorzieningen, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, andere-werken en voorzieningen.

27.2                                Bouwvoorschriften

27.2.1                              Op de voor LEIDING bestemde gronden mogen uitsluitend andere-bouwwerken worden gebouwd ten dienste van deze bestemming.

27.2.2                              Andere-bouwwerken mogen worden gebouwd ten dienste van de leiding, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m mag bedragen.

27.3                                Vrijstelling bouwvoorschriften

27.3.1                              Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in 27.2 en toestaan dat wordt gebouwd ten dienste van de (basis)bestemming, voor zover uit overleg met de leidingbeheerder blijkt dat daartegen met het oog op het doelmatig functioneren en/of het aspect veiligheid geen bezwaar bestaat.

27.3.2                              Procedure

Bij gebruikmaking van de vrijstellingsbevoegdheid is de in 34.1.2 opgenomen procedure van toepassing.

27.4                                Aanlegvergunning

27.4.1                              Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken of werkzaamheden uit te (laten)voeren:

a           het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
b           het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
c           het in de grond drijven van voorwerpen;
d           diepploegen;
e           het aanleggen van gesloten oppervlakteverhardingen;
f             het planten van hoogopgaande bomen en/of andere houtopstanden die diep (kunnen) wortelen;
g           het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
h           het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
i             het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen.

27.4.2                              Uitzondering op verbod

Het in 27.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op andere-werken en/of werkzaamheden die:

a           het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b           in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

27.4.3                              Afwegingskader

De in 27.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend:

a          indien het behoud van een veilige ligging van de leiding en de continu´teit van de functie van de leiding zijn gewaarborgd;
b          nadat de leidingbeheerder daaromtrent is gehoord.