Home

 

 

 

Artikel 14     MAATSCHAPPELIJK

14.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor MAATSCHAPPELIJK aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a          maatschappelijke voorzieningen;
b          de organisatie van evenementen;
c          ter plaatse van de aanduiding monument (rijks), voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische waarde;
met daarbijbehorende gebouwen, bedrijfswoningen niet inbegrepen, andere-bouwwerken, tuinen, wegen en paden, erven, terreinen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en groenvoorzieningen.

14.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot MAATSCHAPPELIJK bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

14.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          het bebouwingspercentage van het bouwvlak bedraagt 100, tenzij anders op de plankaart is aangeduid;
c          de goothoogte en/of de bouwhoogte mogen/mag niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven goothoogte en/of bouwhoogte;

14.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag, indien zij vσσr de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een gebouw en het verlengde daarvan worden opgericht, niet meer dan 1 m bedragen;
b          in andere gevallen mag de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2 m bedragen;
c          de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 6 m bedragen.

14.3                                Wijzigingsbevoegdheid

14.3.1                              Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding wijzigingsbevoegdheid VI en/of wijzigingsbevoegdheid VII worden gewijzigd in TUIN, VERKEER – VERBLIJF, VERKEER - PARKEREN, WONEN en/of WONEN - WOONGEBOUW, met dien verstande dat:

a          de in dit plan bij die bestemming(en) genoemde voorschriften van overeenkomstige toepassing zijn;
b          geluidgevoelige functies - in geval van een zonering als bedoeld in de Wet geluidhinder - zodanig worden geprojecteerd dat de voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde in acht wordt genomen;
c          met inachtneming van het bepaalde in de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV) moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
d          het totaal aantal woningen voor de gebieden met de wijzigingsbevoegdheid VI en wijzigingsbevoegdheid VII mag niet meer bedragen dan respectievelijk 18 en 16;
e          de afstand van een hoofdgebouw tot de erfgrens mag niet minder dan 7 m bedragen en ter plaatse van wijzigingsbevoegdheid VI niet minder dan 5 m;
f            de bouwhoogte van de gebouwen niet meer dan 10 m mag bedragen;
g          inzicht moet bestaan in de bodemkwaliteit,
h          de ontwikkeling in overeenstemming moet zijn met het gemeentelijk woonbeleid en het externe veiligheidsbeleid;
i            geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1        het straat- en bebouwingsbeeld;

2        de woonsituatie;

3        de verkeersveiligheid;

4        de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

5        de milieusituatie.

14.3.2                              Procedure

Bij gebruikmaking van de bevoegdheid tot wijziging van het plan is de in 34.1.1 opgenomen procedure van toepassing.