Home

 

 

 

Artikel 16     RECREATIE - DAGRECREATIE

16.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor RECREATIE - DAGRECREATIE aangewezen gronden zijn bestemd voor recreatieve voorzieningen en sportvoorzieningen - niet zijnde gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren - en daarbijbehorende voorzieningen, zoals een kantine, met daarbijbehorende gebouwen - niet zijnde bedrijfswoningen - andere-bouwwerken, wegen, paden, parkeervoorzieningen, water en groenvoorzieningen.

16.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot RECREATIE - DAGRECREATIE bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

16.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan het op de plankaart aangeduide percentage;
b          de afstand tot aangrenzende bestemmingen mag niet minder bedragen dan 10 m;
c          de goothoogte en/of de bouwhoogte mag/mogen niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven goothoogte en/of bouwhoogte, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding bebouwing een bouwhoogte geldt van niet meer dan 10 m;

16.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,50 m bedragen;
b          de bouwhoogte van ballenvangers en lichtmasten mag niet meer dan 20 m bedragen;
c          de bouwhoogte van de overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 10 m bedragen.