Home

 

 

 

Artikel 18     VERKEER

18.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, straten en paden, voet- en rijwielpaden, alsmede ter plaatse van de aanduiding brug, voor een brug,  met daarbijbehorende andere-bouwwerken, parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.

18.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot VERKEER bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen.