Home

 

 

 

Artikel 19     VERKEER - GARAGEBOX

19.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER - GARAGEBOX aangewezen gronden zijn bestemd voor het stallen van (motor)voertuigen, met daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, erven en terreinen.

19.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot VERKEER - GARAGEBOX bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

19.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen;

19.2.2                              voor andere-bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen.