Home

 

 

 

Artikel 22     VERKEER - VERBLIJF

22.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER - VERBLIJF aangewezen gronden zijn bestemd voor straten en paden waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het wijkverkeer, alsmede ter plaatse van de aanduiding onderdoorgang, voor een onderdoorgang, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, groen- en speelvoorzieningen.

22.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot VERKEER - VERBLIJF bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 8 m mag bedragen.