Home

 

 

 

Artikel 23A VERKEER - VOETPAD

23A.1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER VOETPAD aangewezen gronden zijn bestemd voor een voetpad, water, groenvoorzieningen en voorzieningen voor de waterhuishouding, met daarbijbehorende andere-bouwwerken en verhardingen.

23A.2 Bouwvoorschriften

Op de tot VERKEER - VOETPAD bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 6,50 m mag bedragen.