Home

 

 

 

Artikel 24     WATER

24.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor WATER aangewezen gronden zijn bestemd voor waterberging, waterhuishouding en waterlopen, alsmede ter plaatse van de aanduiding brug, voor een brug, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

24.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot WATER bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.