Home

 

 

 

Artikel 26     WONEN - WOONGEBOUW

26.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor WONEN - WOONGEBOUW aangewezen gronden zijn bestemd voor;

a          het wonen in woongebouwen;
b          voor zo het de begane grond betreft, voor maatschappelijke voorzieningen;
c          ter plaatse van de aanduiding onderdoorgang, voor een onderdoorgang met een hoogte van niet minder dan 3 m;
d          ter plaatse van de aanduiding zorg, voor een zorginstelling;

met daarbijbehorende gebouwen, andere-bouwwerken, tuinen, erven, speel- en parkeervoorzieningen en voorzieningen voor de waterhuishouding.

26.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot WONEN - WOONGEBOUW bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

26.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          de goothoogte en/of bouwhoogte mogen/mag niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven goothoogte en/of bouwhoogte;

26.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          indien zij vr de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;
b          in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m bedragen.