direct naar inhoud van Artikel 19 Sport
Plan: Regels Buitengebied Olst-Wijhe
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.2009001001-0201

Artikel 19 Sport

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'sportveld': uitsluitend sportvoorzieningen in de vorm van een samenhangend complex van voorzieningen voor veldsporten;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'manege': uitsluitend een manege met daarbij behorende voorzieningen zoals tredmolens en buitenrijbanen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - hdt': uitsluitend een hondendressuurterrein met bijbehorende voorzieningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is een bedrijfswoning niet toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - voormalige bedrijfsbebouwing': voormalige bedrijfsbebouwing;
 • f. evenementen;

met daaraan ondergeschikt:

 • g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water.

19.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken dienen binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming te worden gebouwd;
 • b. verder geldt het volgende:
  max. aantal per bouwvlak   max. inhoud   max. oppervlak   max. goothoogte   max. bouwhoogte   dakhelling min./max.  
bedrijfswoningen (inclusief aan- en uitbouwen)   één, tenzij middels een aanduiding anders is aangegeven   750 m³     4,5 m   10 m   30/-  
bijgebouwen
 
    100 m²
 
3 m
 
6 m

 
20°/55°  
bedrijfsgebou- wen   -   -   bestaand*   bestaand*   bestaand*   bestaand* met uitzondering van bedrijfsgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'manege'; hiervoor geldt: 12°/55°  
lichtmasten ter plaatse van de aanduiding 'manege'           6 m    
overige lichtmasten           16 m    
ballenvangers           7 m    
windturbines   1         15 m    
erf- of terreinaf- scheidingen:
- voor devoorgevel
- overige plaatsen  
       

1 m

2 m  
 
overige bouw- werken, geen gebouwen zijnde           3 m    

* = Zoals legaal aanwezig op het moment van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.

19.3 Afwijken van de bouwregels
19.3.1 Ten behoeve van het maximaal te bebouwen oppervlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het maximaal toegestane oppervlak aan bedrijfsgebouwen, met inachtneming van het volgende:

 • a. het bestaande bebouwde oppervlak mag eenmalig met ten hoogste 15% worden vergroot;
 • b. uitbreiding van het bestaande bebouwde oppervlak is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - voormalige bedrijfsbebouwing';
 • c. uitbreiding dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvlak;
 • d. indien de uitbreiding niet passend is binnen het bestaande bouwvlak, mag het bouwvlak eenmalig overschreden worden;
 • e. de verkeersaantrekkende werking mag niet onevenredig toenemen;
 • f. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de milieubelasting op de omgeving;
 • g. er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.

19.3.2 Ten behoeve van kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken ten behoeve van het toestaan van kleinschalig kamperen in de vorm van een nevenfunctie, met inachtneming van het volgende:

 • a. van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt ter plaatse van de aanduiding 'manege';
 • b. per manege is ten hoogste 1 kleinschalig kampeerterrein toegestaan;
 • c. ten behoeve van bebouwing geldt het volgende:
  • 1. voorzieningen ten behoeve van de nevenfunctie mogen uitsluitend binnen de bestaande bebouwing gerealiseerd worden;
 • d. ten behoeve van het gebruik van gronden geldt het volgende:
  • 1. het gedeelte van de nevenfunctie waarvoor geen bebouwing nodig is, is tevens toegestaan op gronden buiten het bouwvlak, mits grenzend aan het bouwvlak;
  • 2. het aantal standplaatsen bedraagt ten hoogste 25;
  • 3. het kleinschalig kamperen is alleen toegestaan in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober;
 • e. uitsluitend mobiele kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, zijn toegestaan;
 • f. de nevenfunctie dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
 • g. buitenopslag ten behoeve van de nevenfunctie is niet toegestaan;
 • h. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van nevenfuncties dient niet onevenredig groot te zijn en de bestaande infrastructuur dient berekend te zijn op de nieuwe activiteit;
 • i. parkeren dient binnen het bouwvlak plaats te vinden;
 • j. de afstand tot het bouwvlak van derden bedraagt ten minste 50 m;
 • k. de afstand tot andere verblijfsrecreatieve terreinen bedraagt ten minste 500 m;
 • l. bestaande landschappelijke, cultuurhistorische- en natuurwaarden in de directe omgeving dienen niet onevenredig te worden aangetast;
 • m. er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.

19.4 Specifieke gebruiksregel

Concoursen of andere sterk verkeersaantrekkende activiteiten ter plaatse van de aanduiding 'manege' zijn ten hoogste 2 maal per jaar toegestaan.