direct naar inhoud van Artikel 32 Waarde - Landschap - 1
Plan: Regels Buitengebied Olst-Wijhe
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.2009001001-0201

Artikel 32 Waarde - Landschap - 1

32.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Landschap - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor behoud, versterking en ontwikkeling van waarden die samenhangen met de essen, te weten:

 • a. openheid;
 • b. reliëf;

met dien verstande dat:

 • c. omschakeling naar fruit- en sierteelt en boomkwekerij zoals opgenomen in artikel 3 lid 3.1, artikel 4 lid 4.1 en artikel 5 lid 5.1 op gronden met deze dubbelbestemming niet is toegestaan.

32.2 Bouwregels

Met betrekking tot het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden in afwijking van artikel 3, 4 en 5 de volgende regels:

 • a. permanente en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak zoals opgenomen in artikel 3 lid 3.2 onder b en d op gronden met deze dubbelbestemming niet zijn toegestaan;
 • b. permanente en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak zoals opgenomen in de bevoegdheid tot afwijken in artikel 4 lid 4.4.4 en artikel 5 lid 5.4.4 op gronden met deze dubbelbestemming niet zijn toegestaan;
 • c. de realisatie van nieuwe bouwvlakken zoals opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid in artikel 3 lid 3.7.1 en artikel 4 lid 4.8.1 op gronden met deze dubbelbestemming niet is toegestaan;

32.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
32.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Landschap - 1 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 40 cm (zoals diepploegen) en ontginnen;
 • b. graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater, aanleggen van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage;
 • c. het aanbrengen van opgaande beplanting uitgezonderd erfbeplanting;
 • d. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting;
 • e. de aanleg van verhardingen > 50 m² (zoals verharde wandel- of fietspaden en kavelpaden).

32.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 32.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. plaatsvinden binnen een bouwvlak;
 • b. reeds vergunningplichtig zijn ingevolge de andere voor deze gronden geldende bestemming(en);
 • c. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • d. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

32.3.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden, zoals in lid 32.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarden, zoals in lid 32.1 bedoeld, niet onevenredig worden aangetast.