direct naar inhoud van Artikel 16 Natuur
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

Artikel 16 Natuur

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden en bos;
 • b. extensieve dagrecreatie;
 • c. houtoogst;
 • d. water;
 • e. de instandhouding van de ter plaatse, bovengronds en ondergronds, aanwezige historische objecten zoals opgenomen in bijlage 7;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'windturbine': een windturbine;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestplaat': een mestplaat;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vlaggenmast': een vlaggenmast;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - bezoekerscentrum': een bezoekerscentrum inclusief ondergeschikte horeca;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuurkampeerterrein': een natuurkampeerterrein voor mobiele kampeermiddelen;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': een parkeerterrein;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - theehuisje': tevens een theehuisje;
 • m. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wegen, bruggen, paden, recreatieve voorzieningen en trafohuisjes.

16.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - bezoekerscentrum', 'specifieke vorm van wonen - theehuisje' en 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - natuurkampeerterrein' uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - bezoekerscentrum' bedraagt de hoogte dat met de maatvoeringaanduiding is aangegeven;
 • c. de hoogte van de vlaggenmast ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vlaggenmast' bedraagt ten hoogste 5 m;
 • d. de oppervlakte van de mestplaat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestplaat' bedraagt ten hoogste 1.000 m²;
 • e. het bebouwd oppervlak ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - bezoekerscentrum' bedraagt ten hoogste 100 m²;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur en ontspanning - natuurkampeerterrein' is 1 gebouw toegestaan met een oppervlakte van ten hoogste 30 m²;
 • g. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'windturbine' bedraagt ten hoogste 15 m;
 • h. de bouwhoogte van een hoogzit bedraagt ten hoogste 8 m;
 • i. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
16.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 16.2 teneinde het oprichten van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van het beheer en het onderhoud, een schuilhut of informatievoorziening van de terreinen, met inachtneming van het volgende:

 • a. het gebouw dient noodzakelijk te zijn voor het beheer en onderhoud, een schuilhut of informatievoorziening;
 • b. de oppervlakte per gebouw bedraagt ten hoogste 50 m²;
 • c. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 4 m;
 • d. de bestaande natuurwaarden mogen niet onevenredig worden aangetast.
16.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm (zoals diepploegen) en ontginnen;
 • b. graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater, aanleggen van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage;
 • c. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting;
 • d. de aanleg van verhardingen > 50 m² (zoals verharde wandel- of fietspaden en kavelpaden;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • f. het aantasten van de ter plaatse, bovengronds en ondergronds, aanwezige historische objecten zoals opgenomen in bijlage 7.

16.4.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 16.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming of de gebiedsaanduiding betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 • c. reeds moeten worden gemeld in het kader van de Boswet.

16.4.3 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 16.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.