direct naar inhoud van Artikel 7 Cultuur en ontspanning
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

Artikel 7 Cultuur en ontspanning

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een molen;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen en water;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. evenementen.
7.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. verder geldt het volgende:

  max. aantal per bouwvlak   max. inhoud/ oppervlak   max. goot-
hoogte  
max. bouw-
hoogte  
dakhelling min./max.  
bedrijfswoning (inclusief aan- en uitbouwen)   één, tenzij middels een maatvoering- aanduiding anders is aangegeven   750 m³   4,5 m   10 m   20°/55°  
bijgebouwen en overkappingen   -   100 m²
 
3 m   6 m
 
20°/55°

 
bedrijfsgebouwen   -   bestaand*   -   8 m   12°/55°  
erf- of terrein- afscheidingen:
- voor de voorgevel
- overige plaatsen  
-   -   -    
1 m
2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   -   -   -   2,5 m   -  

- = Niet van toepassing.

* = Zoals legaal aanwezig op het moment van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.

7.3 Afwijken van de bouwregels

Ten behoeve van het maximaal te bebouwen oppervlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het maximaal toegestane oppervlak aan bedrijfsgebouwen, met inachtneming van het volgende:

 • a. het bestaande bebouwde oppervlak mag met ten hoogste 15% worden vergroot;
 • b. uitbreiding dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvlak;
 • c. indien de uitbreiding niet passend is binnen het bestaande bouwvlak, mag het bouwvlak eenmalig overschreden worden;
 • d. de verkeersaantrekkende werking mag niet onevenredig toenemen;
 • e. er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de milieubelasting op de omgeving;
 • f. er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.
7.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt de volgende regel:

 • het aantal evenementen bedraagt ten hoogste 2 per jaar.