direct naar inhoud van 12.2 Verkeer en infrastructuur
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

12.2 Verkeer en infrastructuur

12.2.1 Huidige verkeersontsluiting en infrastructuur

Het plangebied wordt doorsneden door enkele doorgaande wegen. De N756 (Raalterweg) is de belangrijkste oost-westverbinding. De noord-zuidverbinding wordt gevormd door de N337 (Rijksstraatweg) die loopt van Zwolle naar Deventer.

Eveneens zijn er diverse lokale wegen, ontsluitingswegen en zandpaden in het buitengebied van Olst-Wijhe aanwezig. Daarnaast liggen er enkele voet- en fietspaden in het buitengebied. Door de gemeente loopt de spoorlijn Zwolle-Deventer. Binnen de gemeente hebben de kernen Olst en Wijhe beiden een intercitystation.

12.2.2 Nutsvoorzieningen

In het buitengebied van Olst-Wijhe komen diverse nutsvoorzieningen voor. Door het plangebied lopen onder meer een aardgastransportleiding en een hoogspanningsleiding. Ook is er een straalpad aanwezig.

Binnen het plangebied ligt een aantal hogedruk aardgastransportleidingen. Op de relatie tussen deze leidingen en dit bestemmingsplan is in de paragraaf externe veiligheid ingegaan. Deze leidingen zijn opgenomen op de verbeelding. Ook lopen door het plangebied twee 110 kV-hoogspanningsverbindingen. Voor deze hoogspanningsverbindingen geldt een belemmeringenstrook van 22 m aan weerszijden. Daarnaast dient rondom de hoogspanningsverbinding rekening te worden gehouden met een magneetveldzone (de zogenaamde 0,4 microtesla zone) van 50 m aan weerszijden. Vanuit het Rijk wordt aangeraden om binnen deze zone geen nieuwe functies waar kinderen van 0 tot 15 jaar langdurig kunnen verblijven, zoals wonen, scholen en kinderopvangvoorzieningen, te realiseren. Aangezien het bestemmingsplan consoliderend van aard is en niet (direct) voorziet in de ontwikkeling van dergelijke functies, vormen de hoogspanningsverbindingen geen belemmering voor de vaststelling van dit bestemmingsplan.

12.2.3 Ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen zijn niet gepland.

In het plangebied komt een aantal onverharde wegen voor, die een landschappelijke of cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Door gebruikers bestaat de neiging deze wegen te verharden met puin, zodat de berijdbaarheid van deze wegen gedurende het jaar kan worden verbeterd.

12.2.4 Conclusie

Het bestemmingsplan houdt geen rekening met de aanleg van nieuwe infrastructuur.

De binnen het plangebied aanwezige leidingen en hoogspanningsverbindingen worden opgenomen op de plankaart en in de regels, met aan weerszijden van de leidingen een belemmeringenstrook.