direct naar inhoud van 2.5 Gemeentelijk beleid
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

2.5 Gemeentelijk beleid

De gemeente Olst-Wijhe heeft diverse beleidsdocumenten opgesteld die kaderstellend zijn voor de ontwikkelingen in het buitengebied. Het belangrijkste kaderstellende beleidsdocument is de Nota van Uitgangspunten, die als basis dient voor het beleid voor het buitengebied. De Nota van Uitgangspunten is in september 2008 door de drie gemeenteraden van Raalte, Deventer en Olst-Wijhe vastgesteld en vormt de basis voor het bestemmingsplan Buitengebied.

Overige relevante beleidstukken zijn in deze paragraaf kort weergegeven. Het betreft de Toekomstvisie Olst-Wijhe, het Landschapsontwikkelingsplan Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, visie LOG Elshof, visie LOG Middel, het Waterplan Olst-Wijhe en het Ontwikkelingsplan Recreatie en Toerisme. Gemeentelijke beleidsstukken die ingaan op één specifiek beleidsthema (zoals de gemeentelijke regeling ten aanzien van vrijkomende agrarische bebouwing, Rood voor Rood, werken in het buitengebied of externe veiligheid) staan beschreven in de nadere uitwerking die in hoofdstuk 5 is opgenomen.

Toekomstvisie Olst-Wijhe (22 juni 2009)

Met deze toekomstvisie positioneert Olst-Wijhe zich als een dynamisch gebied in de luwte tussen twee netwerksteden (Zwolle en Deventer), waar het aangenaam wonen, werken en recreëren is. De toekomstvisie vormt een samenhangend ontwikkelingsbeeld voor de gemeente in 2025. In de toekomstvisie zijn bouwstenen beschreven die het fundament voor de toekomstvisie vormen. Het gaat om de volgende bouwstenen: water als drager van de structuur, kwaliteit en diversiteit van ecologie en natuur, landschap en cultuurhistorie, goed bereikbaar in de regio, een brede en gezonde landbouw, wonen als krachtig middel voor een vitale gemeente, een brede economische structuur en recreatie en toerisme als kwalitatieve groeimarkt. Per bouwsteen is aangegeven wat de belangrijkste (beleids)kaders zijn en welke keuzes gemaakt worden. Onderstaand is voor de bouwstenen die (mede) betrekking hebben op het buitengebied kort het kader weergegeven.

Water zal een belangrijk ordenend principe worden. In toenemende mate zullen restricties opgelegd worden aan rode ontwikkelingen. In de toekomstvisie wordt voorgesteld om de ecologische kwaliteiten in de gemeente te versterken. Het gaat dan met name om de gebieden in de IJsselvallei en de Landgoederenzone. Versterking van de verschillende landschappelijke karakteristieken en het versterken van de landschappelijke contrasten staat centraal in de toekomstvisie. Het grootste deel van het buitengebied zal in de toekomst landbouwgebied blijven voor grondgebonden landbouw en intensieve veehouderij. De landbouw blijft een belangrijke economische factor in de gemeente en een van de dragers van het buitengebied. Herontwikkeling van de VAB's zal samen moeten gaan met versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De bedrijvigheid moet passen binnen het gekozen profiel Olst-Wijhe en de (landschappelijke) kwaliteiten van de gemeente. Wonen in het buitengebied is alleen mogelijk in combinatie met landschapsverbetering en vaststelling van de ruimtelijke kwaliteit. De gemeente zet in op het verbeteren van het recreatieve profiel door de bestaande gebiedskwaliteiten beter te benutten. Centraal staat de koppeling van initiatieven rond recreatie met landschaps- en natuurontwikkeling en de verbreding van de agrarische sector.

Visie LOG Elshof en LOG Middel (september 2009)

In het Reconstructieplan Salland-Twente zijn 26 Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) aangewezen, waarvan 2 in de gemeente Olst-Wijhe, te weten Elshof en Middel. Door het opstellen van de LOG-visies heeft de gemeente Olst-Wijhe een instrument in handen om individuele aanvragen te toetsen, weten landbouwbedrijven waaraan hun aanvragen moeten voldoen en krijgen bewoners inzicht in de ontwikkelings(on)mogelijkheden in hun omgeving. Het is niet de bedoeling om voor te schrijven wat er exact wel en niet mag, maar een dusdanig kader te stellen voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij dat er geen ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. Op basis van vijf factoren, milieuruimte, landschap, infrastructuur, visie van de gemeente en de wensen van vertegenwoordigers uit het LOG, is deze ontwikkelingsvisie opgesteld.

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de visie:

 • kernpunt van de voorliggende visie is dat uitvoering wordt gegeven aan het Reconstructieplan;
 • er dient ruimte te blijven voor de groei van de bestaande bedrijven;
 • bestaande bedrijven en burgerwoningen dienen zo min mogelijk hinder te ondervinden van eventuele nieuwvestiging;
 • groei van bestaande bedrijven, hervestiging en nieuwvestiging dienen te voldoen aan de wettelijke eisen die er zijn vanuit onder andere milieu en ruimtelijke ordening;
 • bij voorkeur worden bestaande bouwblokken en burgerwoningen 'hergebruikt' voor de vestiging van intensieve bedrijven;
 • her- en nieuwvestiging zijn alleen mogelijk op minimaal 500 m van woonkernen en aaneengesloten lintbebouwing;
 • her- en nieuwvestiging zijn alleen mogelijk voor bepaalde doelgroepen;
 • de standaard geurnorm vanuit de Wet geurhinder wordt gehanteerd: 14 ou in het buitengebied en 3 ou in de bebouwde kom;
 • een maximale cumulatieve geurbelasting wordt gehanteerd in het geval van nieuwvestiging van bedrijven, geldend voor de omliggende woningen. De categorie 'matig' dient daarbij minimaal gewaarborgd te worden;
 • voorafgaand aan de uitbreiding c.q. nieuwvestiging van bedrijven dient een uitgewerkt landschapsplan te worden overlegd;
 • clustering van bedrijven is mogelijk;
 • her- en nieuwvestiging van agrarische bedrijven mag alleen plaatsvinden in de daarvoor aangewezen zones (zie verder in dit hoofdstuk);
 • omvang bouwblok van 1 ha, met een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid om te groeien tot een maximale omvang van 2 ha;
 • bestaande bedrijven mogen onder strikte voorwaarden groeien tot een omvang van maximaal 2,5 ha (peildatum 'bestaand') als op moment van vaststelling van de visie:
  • 1. een agrarische bestemming aanwezig is;
  • 2. een geldende milieuvergunning aanwezig is;
  • 3. zowel de milieuvergunning als de agrarische bestemming in de periode tussen de vaststelling van de visie en het moment van aanvraag van uitbreiding, niet zijn ingetrokken;
 • het bouwblok dient (indien nog niet het geval) te worden voorzien van een bedrijfswoning;
 • bij groei van een bedrijf boven 500 Nge (megabedrijf), dient het bedrijf aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Afbeelding 2.4 geeft aan waar her- en nieuwvestiging in Middel en Elshof kan plaatsvinden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301_0005.png"

Afbeelding 2.4 LOG-visies Middel en Elshof

Waterplan Olst-Wijhe

Het gemeentelijk waterplan heeft als doel om het waterbeleid binnen de gemeente en tussen de gemeente en de Waterschappen Veluwe en Groot Salland op elkaar af te stemmen.

Het waterplan Olst-Wijhe bevat de visie van gemeente en Waterschappen op het gewenste waterbeheer binnen de kernen van de gemeente en het landelijk gebied. Het waterplan is een integraal plan en is dus afgestemd op de andere bij het water betrokken beleidsvelden en/of functies, zoals (natte) natuur, ruimtelijke ordening, recreatie en leefomgeving. Het waterplan is vastgesteld in de raadsvergadering van 6 september 2006. De focus van het plan richt zich voornamelijk op het water in het bebouwd gebied van de gemeente.

De volgende thema's zijn onderscheiden in de visie tot 2020 met doorkijk naar 2050: veiligheid, water vasthouden, omgaan met grondwater, natuurlijk water, versterken waterbeleving en waterrecreatie en samenwerken aan water. Resultaat van het versterken van waterbeleving en waterrecreatie is dat recreatie langs de weteringen mogelijk is door de aanleg van nieuwe wandel- en fietsroutes. Binnen het gebied bestaat een aantal trajecten waar kanovaart mogelijk is zonder dat dit een bedreiging vormt voor de ontwikkeling van natuurwaarden. Er zijn camperplaatsen en een passantenhaven in Olst en meer camperplaatsen in Wijhe en er is een horecavestiging bij de passantenhaven in Wijhe.

Ontwikkelingsplan Recreatie en Toerisme

Het ontwikkelingsplan is vastgesteld in de raadsvergadering 24 november 2008. In dit ontwikkelingsplan wordt een verdere uitwerking gegeven aan de visie op recreatie en toerisme van de gemeente Olst-Wijhe en een vertaalslag gemaakt van visie naar concrete projecten.

Vanwege het belang voor de werkgelegenheid, de regionale economie en het draagvlak voor het lokale voorzieningenniveau, heeft de gemeente Olst-Wijhe een hoog ambitieniveau ten aanzien van de ontwikkeling van recreatie en toerisme. De gemeente zet in op het versterken van het toeristisch-recreatieve profiel door de potenties beter te benutten. Centraal staat de koppeling van initiatieven rond recreatie met landschaps- en natuurontwikkeling en dan met name rond de IJssel en Fortmond. Daarnaast wil de gemeente zich meer profileren op het gebied van kunst en cultuur. De gemeente kiest ervoor in haar toeristisch-recreatieve profilering aan te sluiten bij de regio Salland.

De gemeente heeft de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd voor verblijfsrecreatie, dagrecreatie en routes. Ontwikkeling van verblijfsrecreatie is een speerpunt van de gemeente. De gemeente ziet ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Belangrijke kansen liggen er in het meer beleefbaar maken van de IJssel. Naast de verdere ontwikkeling van deze plekken langs de IJssel, wil de gemeente de kernen meer betrekken bij de recreatiemogelijkheden langs de IJssel. De gemeente zet in op een verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied rondom Fortmond. De gemeente werkt mee aan de ontwikkeling van routenetwerken voor fietsen, wandelen en ruitersport in Salland.