direct naar inhoud van 8.4 Archeologie
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

8.4 Archeologie

8.4.1 Huidige situatie en waardering

De gemeente Olst-Wijhe heeft haar archeologiebeleid op 4 oktober 2010 vastgesteld.

De archeologische verwachtingskaart maakt voor het grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe duidelijk waar zich (mogelijke) archeologische resten kunnen bevinden (zie afbeelding 8.1). De kaart is hiervoor opgedeeld in drie zones:

  • 1. hoge archeologische verwachting;
  • 2. middelhoge archeologische verwachting;
  • 3. lage archeologische verwachting.

Uit het kaartbeeld blijkt dat het grootste deel van het buitengebied de archeologische verwachtingswaarden laag zijn.

In het plangebied komt een aantal actuele archeologische waarden voor. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden in archeologische waarden en essen (zie afbeelding 8.1). De essen zijn vanouds verblijfplaatsen die op zichzelf landschappelijke en cultuurhistorisch waardevol zijn. Daarnaast zijn het belangrijke vindplaatsen van archeologische vondsten.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301_0006.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301_0007.png"

Afbeelding 8.1 Archeologische waarden en verwachtingswaarden

8.4.2 Ontwikkelingen

In het buitengebied vinden ontwikkelingen plaats die het bodemarchief kunnen aantasten. In feite betreft dit alle ontwikkelingen die de bodem dieper dan 50 cm beroeren. Voorbeelden zijn, diepploegen, aanleg van drainage of leidingen, graven van sloten of het realiseren van funderingen (dieper dan 50 cm) van gebouwen. Ook de aanleg van verhardingen en bebouwing kan het bodemarchief aantasten, omdat na realisatie niet, of tegen relatief hoge kosten, nog onderzoek gedaan kan worden naar het bodemarchief. In de praktijk blijkt overigens dat het gangbare agrarisch grondgebruik en -bewerking normaal plaats kan vinden, omdat deze niet dieper dan 50 cm plaatsvindt.

8.4.3 Conclusie

Om tot een goede afweging te komen tussen het toelaten van ontwikkelingen en behoud van het archeologisch bodemarchief, zullen bepaalde ontwikkelingen die het bodemarchief kunnen schaden, aan een andere afweging worden onderworpen (zie ook paragraaf 4.4.3).