direct naar inhoud van Artikel 9: Bos
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

Artikel 9: Bos

9.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bos en bebossing;
  • b. extensief recreatief medegebruik;
  • c. het behoud, de versterking en de ontwikkeling van de landschappelijke waarde van de gronden;

met daaraan ondergeschikt:

  • d. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, waterhuishoudkundige voorzieningen, wegen en paden;

met de daarbijbehorende:

  • e. andere bouwwerken.
9.2. Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bos' is aan een aantal regels gebonden.

9.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

9.2.2. Andere bouwwerken
  • a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 2,00 meter hebben;
  • b. een overige ander bouwwerk mag een bouwhoogte van maximaal 3,00 meter hebben.
9.3. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden
9.3.1. Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

  • a. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting.
9.3.2. Uitzondering

Het bepaalde in lid 9.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

  • a. het normale onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
  • b. reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.
9.3.3. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarde van de gronden.