direct naar inhoud van 4.5 Luchtkwaliteit
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

4.5 Luchtkwaliteit

Het aspect 'luchtkwaliteit' is opgenomen in de Wet milieubeheer. Het aspect 'luchtkwaliteit' in de wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te pakken als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft het aspect luchtkwaliteit tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkelingen, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Het aspect luchtkwaliteit in de Wet milieubeheer voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet milieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen als:

  • er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde of;
  • een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt of;
  • een project 'niet in betekenende mate' (Nibm) bijdraagt aan de luchtverontreiniging.

Projecten die 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de luchtverontreiniging zijn onder andere:

  • woningbouwlocaties met niet meer dan 1.500 nieuwe woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 nieuwe woningen bij twee ontsluitingswegen;
  • kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen;
  • bepaalde landbouwinrichtingen.

Concreet

In het bestemmingsplan worden nieuwbouwplannen mogelijk gemaakt. Deze blijven echter ruim binnen de in het Nibm opgenomen normen, zodat toetsing aan het aspect luchtkwaliteit niet noodzakelijk is. Bovendien mag er bij de kernen vanuit worden gegaan dat eventuele nieuwe ontwikkelingen een dusdanige schaal hebben, dat ze voldoen aan de regeling Nibm en dat geen onderzoek nodig is. Luchtkwaliteit geeft geen uitgangspunten voor het bestemmingsplan.