direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Planbeschrijving
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

Hoofdstuk 4 Planbeschrijving

Herstructureringsplan De Enk

Het Herstructureringsplan De Enk (19 oktober 2009 vastgesteld) benoemt verschillende projecten om tot een kwaliteitsverbetering en intensivering van de Enk te komen aan de hand van de gesignaleerde knelpunten. Om de herstructurering vorm te kunnen geven is een scala aan maatregelen nodig die soms niet op korte termijn te realiseren zijn. Van de benoemde maatregelen wordt in dit hoofdstuk kort ingegaan op degene die relevant zijn voor dit bestemmingsplan. Voor een volledig overzicht van de maatregelen wordt verwezen naar het Herstructureringsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202_0003.jpg"

Visiekaart Herstructureringsplan De Enk

Een optimale structuur van De Enk is mogelijk door het te zoneren in drie duidelijke deelgebieden:

  • 1. Het primaire bedrijventerrein

Dit gebied krijgt een kwalitatieve impuls zodat het voldoet aan de wensen van de huidige en toekomstige ondernemers. De bedrijvigheid heeft hier de prioriteit.

De Industrieweg en de Omloop zullen de toekomstige ontsluitingswegen zijn van De Enk. Op de Raalterweg en de Enkweg is alleen nog maar het bestemmingsvrachtverkeer aanwezig dat de aangrenzende functies en het centrum moet bevoorraden. Nabij de brandweerkazerne komt een keerlus zodat de verbinding naar de Enkweg afgesloten wordt voor het doorgaande vrachtverkeer.

Aan de zuidzijde van de Industrieweg wordt de gevaarlijke aansluiting op de Omloop in zuidelijke richting verplaatst. Op De Enk is sprake van parkeerproblemen en van overlast door geparkeerde vrachtwagens en laad/ en losactiviteiten. De gemeente stimuleert de realisatie van parkeerplaatsen op het eigen erf. Voor bezoekers van bedrijven worden in de zijstraten parkeervoorzieningen gerealiseerd. Er wordt nagestreefd om eenheid in de erfafscheidingen aan te brengen. De gemeente zal actief de beeldkwaliteit van de openbare ruimte verbeteren door eenheid in wegprofielen en uniformiteit in beplantingen te realiseren. In een later op te stellen inrichtingsplan zal dit aspect nader worden uitgewerkt.

Op De Enk is primair ruimte voor bedrijven, de vrije kavels zullen moeten worden ingevuld. Het LPG/vulpunt aan de Enkweg is gesaneerd zodat op het bedrijventerrein meer milieuruimte beschikbaar is voor andere bedrijven. De zuidzijde van het bedrijventerrein transformeert tot een duidelijke zichtlocatie waar autobedrijven gestimuleerd worden zich hier te vestigen.

Een aandachtspunt vormt de milieuzonering van het bedrijventerrein. Op het terrein zelf is uitgangspunt dat, binnen de wettelijke kaders, zo hoog mogelijke milieucategorieƫn worden toegestaan (categorie 3 en 4) en dat bestaande bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt worden. De planologische mogelijkheden en de afstemming met de uiteindelijk te verlenen milieuvergunningen dienen helder op elkaar afgestemd te worden. Per bedrijf is maatwerk vereist, zo zal in het bestemmingsplan sprake zijn van specifieke bedrijfsbestemmingen. De Raalterwegzone en de zone langs de Enkweg krijgen milieucategorie 2.

Nieuwe woonbebouwing, perifere detailhandel en niet-industriƫle activiteiten worden tegengegaan. De beperkte ruimte moet beschikbaar blijven voor de bedrijven die hier thuis horen.

  • 2. De Enkweg en de Tussenzone

De Enkweg wordt een woonstraat en vormt de schakel tussen recreatieve fietsroutes en het centrum van Wijhe. De Enkweg valt binnen de gemeentelijke en provinciale hoofdfietskernnet. In het gedeelte van de Enkweg tot aan de Handelsweg is ruimte voor perifere detailhandel en kleinschalige bedrijvigheid. Langs de Enkweg staan woningen waar in enkele gevallen ook op kleine schaal bedrijvigheid aanwezig is. Op de lange termijn is in het zuiden van de Enkweg ruimte voor woon-werk combinaties waarbij de bedrijfswoningen aan de straatzijde gerealiseerd dienen te worden. Deze ontwikkelingen mogen geen beperkende invloed hebben op de bedrijven op De Enk.

De Tussenzone vormt de overgang van de Raalterwegzone naar het primaire bedrijventerrein. Op deze locatie is perifere detailhandel of andere publieksfuncties mogelijk. De detailhandel die nu elders op De Enk zit, wordt gestimuleerd om naar de Raalterwegzone of de Tussenzone te gaan.

  • 3. De Raalterwegzone

De Raalterwegzone vormt een essentieel gebied voor de nieuwe centrumentree van Wijhe. De Raalterweg wordt afgewaardeerd, zodat er minder (vracht)verkeer door heen zal rijden. De herontwikkeling van deze zone start met de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Het gemeentehuis wordt door een loopbrug verbonden met de langzaam verkeersroute langs de dijk. Aan deze zijde zal ook een nieuwe watergang gegraven worden welke deels tevens ingericht wordt als rietzone en bodempassage. De nieuwbouw van het gemeentehuis dient als aanjager voor verdere ontwikkelingen in het gebied. Er worden hoge eisen aan de beeldkwaliteit gesteld voor nieuwe sociaal-maatschappelijke en publieksfuncties. Daarnaast vindt op kleine schaal woningbouw (25) plaats en is er ruimte voor grootschalige detailhandel. Parkeren dient op eigen erf te gebeuren.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202_0004.jpg"

Visiekaart Raalterwegzone

Inrichtingsplan

Alle bovenstaande ontwikkelingen zijn in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Het Herstructureringsplan en dit bestemmingsplan zullen gevolgd worden door een inrichtingsplan waarin de voorgestelde nieuwe ontwikkelingen nader worden geconcretiseerd.