direct naar inhoud van 5.1 Archeologie
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

5.1 Archeologie

Door Tauw is het Bureauonderzoek "De Enk en IJsselzone te Wijhe" opgesteld (projectnummer S1000008, 26-01-2010). Voor De Enk wordt aangeraden een verkennend booronderzoek uit te voeren om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee kansrijke en kansarme archeologische zones in kaart te brengen.

De regioarcheoloog heeft de gemeente geadviseerd omtrent de omgang met het thema archeologie voor het bestemmingsplan De Enk. In onderstaande is het advies weergegeven.

Door de wetswijziging van de Monumentenwet 1988 op 1 september 2007 met de Wet voor de archeologische monumentenzorg (Wamz) zijn gemeenten zélf verantwoordelijk voor het archeologisch erfgoed binnen hun gemeentegrenzen. Door het van kracht worden van de nieuwe wet is archeologie een verplicht onderdeel van het ruimtelijk besluitvormingsproces geworden. Het archeologisch belang wordt afgewogen tegen alle andere belangen die een rol spelen in dit proces. En er moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van mogelijke archeologische waarden bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan of bij aanpassing/actualisering van een bestaand bestemmingsplan.

De gemeente heeft een eigen gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidskaart op laten stellen. De kaart geeft een veel beter beeld van de aanwezige en de te verwachten archeologische waarden dan de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) en de provinciale cultuurhistorische kaart. In samenhang met de gemeentelijke kaart is beleid ontwikkeld over de wijze waarop de gemeente met archeologische waarden in de ruimtelijke ordening om gaat.

Binnen het plangebied geldt volgens de (concept) gemeentelijke archeologische verwachtingen en beleidsadvieskaart een hoge archeologische verwachting. Uit een nader archeologisch bureauonderzoek blijkt dat deze verwachting naar middelhoog kan worden bijgesteld. Het (concept) beleid van Olst-Wijhe in dergelijke gebieden binnen de bebouwde kom luidt dat bij verstoringen kleiner dan 250 m2 geen onderzoeksplicht geldt. Bij ontwikkelingen groter dan deze ondergrens dient vooraf aan de werkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Initiatiefnemers kunnen hierover contact opnemen met de gemeente (regioarcheoloog).