direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

3.3 Gemeentelijk beleid

In verschillende gemeentelijke beleidsnota´s is reeds ingegaan op de herstructureringsplannen voor bedrijventerrein De Enk. Daarom wordt in deze paragraaf kort ingegaan op de gemeentelijke beleidsnota's.

Centrumvisie

In de Centrumvisie (juni 2007) is genoemd dat De Enk de potentie heeft als een gebied met meer betekenis voor het dorp. Het biedt kansen om het aangezicht van Wijhe vanaf de IJsseldijk te verbeteren. De Raalterweg tussen de loswal en de oostzijde van de spoorwegkruising vormt de nieuwe hoofdentree van het centrum. Dit brengt de gebieden aan weerszijden in een andere positie. De Raalterwegzone verbindt de Poort van Wijhe met het centrum en kan een stimulans vormen voor de transformatie van De Enk. Aan de zuidzijde van de Raalterweg is ruimte voor representatieve bebouwing (dienstverlening, publieksfuncties e.d.). De doorgaande functie van de Raalterweg wordt overgenomen door de Omloop. Vanaf de Omloop dient een aantrekkelijk ´zicht´ op Wijhe te komen.

Structuurvisie

De Structuurvisie Olst-Wijhe is door de raad op 22 juni 2009 ongewijzigd vastgesteld. De structuurvisie bestaat uit de Toekomstvisie Olst-Wijhe ‘Versterken van een dijk van een gemeente’ d.d. 7 april 2008 (inclusief de bijbehorende Nota inspraak en overleg toekomstvisie Olst-Wijhe) en het Realisatiehoofdstuk toekomstvisie Olst-Wijhe ‘Marsroute naar het wenkend perspectief’ d.d. 14 april 2009 (inclusief de bijbehorende beleidskaart structuurvisie Olst-Wijhe) en de Nota inspraak structuurvisie Olst-Wijhe. In de Structuurvisie Olst-Wijhe wordt een integraal ontwikkelingsbeeld voor de gemeente in 2025 gegeven.

Naast thema´s als wonen, natuur en recreatie gaat de toekomstvisie ook in op het thema bedrijven in het algemeen en De Enk en de Raalterweg in het bijzonder.

Het grootste deel van de werkgelegenheid in Olst-Wijhe vindt op dit moment plaats in de ‘lokaal gemengde bedrijvigheid’ (bouw, productie en handel). Deze bevindt zich vooral op de bedrijventerreinen. Olst-Wijhe heeft ongeveer 45 ha aan bedrijventerrein. De marktomvang is beperkt en er zijn weinig relaties met andere marktgebieden. De bedrijvigheid kent een sterke gebondenheid aan de kern. Er vinden relatief weinig transacties van bedrijfsruimte plaats (circa 5 per jaar).

De Enk gaat op de schop. Het middelste deel blijft bedrijventerrein. In het noordelijk deel (aan de Raalterweg) wordt ruimte geboden voor kantoren/dienstverlening, maatschappelijke doeleinden en perifere detailhandel. Aan de Enkweg krijgt het wonen prioriteit en het zuidelijk deel wordt geherstructureerd tot een gebied voor een cluster autobedrijven. De beeldkwaliteit wordt verbeterd en er vindt een intensivering plaats. De herschikking biedt ruimte aan circa 2 ha netto extra bedrijventerrein. Beide tankstations worden verplaatst. Dit past ook in het profiel van deze weg als toeristische invalsroute (fiets).

De Raalterweg wordt heringericht tot een 30 km/uur weg (van de Rijksstraatweg tot aan de Gelder). De verwachting is dat een groot deel van het doorgaande verkeer dan van de Omloop gebruik zal gaan maken. Indien teveel verkeer van de Raalterweg gebruik blijft maken, kan worden overwogen om op de Omloop 70 km/uur toe te staan. Vanwege de nieuwe bebouwing ten zuiden van deze weg én de milieu- en geluidseffecten is dit niet de meest wenselijke oplossing. De gemeente wil graag dat de Rijksstraatweg tussen de Omloop en de noordelijke aansluiting van Wijhe een 50 km/uur regime krijgt. De aansluiting tussen deze twee doorgaande wegen, de Omloop en de Rijksstraatweg, heeft de vorm van een rotonde.

Herstructureringsplan De Enk

Op 19 oktober 2009 is het Herstructureringsplan De Enk vastgesteld. In dit plan hebben de gewenste ontwikkelingen zoals genoemd in de Centrumvisie en de Toekomstvisie meer handen en voeten gekregen. De uitgangspunten zijn overgenomen en geconcretiseerd tot enkele gerichte ontwikkelingsprojecten. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de voor het bestemmingsplan relevante projecten in het kader van de herstructurering.