direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan heeft in eerste instantie tot doel de bestaande situatie vast te leggen in een actueel planologisch kader. Voor een groot deel wordt de bestaande situatie vastgelegd en worden bestaande rechten bestendigd. Desalniettemin worden met name in de Raalterwegzone meerdere ontwikkelingen ogelijk gemaakt.

Het nieuwe geactualiseerde bestemmingsplan heeft voor wat betreft de economische uitvoerbaarheid weinig gevolgen. Verreweg het grootste deel is reeds uitgegeven terrein en in gebruik bij de diverse gevestigde bedrijven. De enkele nog uit te geven kavels krijgen een prijs conform de marktwaarde en zullen, kunnen worden uitgegeven.

In het Herstructureringsplan bedrijventerrein De Enk te Wijhe zijn de projecten genoemd die reeds in uitvoering zijn of nog uitgevoerd zullen worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de verwijdering van de tankstations aan de Enkweg, het nemen van verkeerstechnische maatregelen en het verbeteren van de weginfrastructuur. In het herstructureringsplan is een financiële paragraaf opgenomen waarin de kosten zijn begroot en toebedeeld. De totale kosten voor de voorgestelde projecten bedragen 2,1 miljoen Euro.

Ten behoeve van de herontwikkeling van het bedrijventerrein De Enk heeft de provincie bij brief van 30 september 2009 laten weten een subsidie `Duurzame versterking bedrijventerrein De Enk Wijhe` te verlenen voor een bedrag van maximaal 1 miljoen Euro. Aan het verlenen van deze subsidie is een aantal voorwaarden gekoppeld, onder andere met betrekking tot de verwerving en sloop van bedrijfspercelen, te leveren ruimtewinst, e.d.

Het overgebleven bedrag van 1,1 miljoen Euro zal geïnvesteerd worden uit gemeentelijke middelen.

Daarnaast wordt van de private partijen, zoals de bedrijven, verwacht dat zij ook een bijdrage leveren aan een kwaliteitsslag voor het bedrijventerrein. Getracht wordt in samenwerking met de HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel) private projecten van de grond te krijgen. Hiervoor is tevens een subsidie beschikbaar.

Op 25 juni 2008 is tussen de gemeente Olst-Wijhe, Bedrijvenkring De Enk, de eigenaar van de Poort van Wijhe en Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV) een intentieverklaring getekend. Door het ondertekenen van deze intentieverklaring spreken de genoemde partijen de intentie uit om de Toekomstvisie Olst-Wijhe met betrekking tot het bedrijventerrein De Enk gezamenlijk uit te werken in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan heeft betrekking op ruimte, bereikbaarheid, milieu, beheer, tijdpad & fasering en kosten & financiering.

De investeringen voor de nieuwbouw van het gemeentehuis zijn, inclusief grondkosten en voorbereiding en begeleiding geraamd op ruim 11 miljoen Euro. In de meerjarenbegroting van de Gemeente Olst-Wijhe zijn vanaf 2008 de kapitaalslasten van deze investering opgenomen.