direct naar inhoud van 5.1 Archeologie
Plan: IJsselzone - De Loswal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0206

5.1 Archeologie

Sinds 2007 is in Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht, die de volledige implementatie van het Verdrag van Malta (1992) in de Monumentenwet (1988) betekent. De Nederlandse overheid heeft zich er met de ondertekening van het Verdrag van Malta toe verplicht bij ruimtelijke plannen rekening te houden met het archeologische 'bodemarchief'. De Monumentenwet heeft derhalve als doel de bescherming van het 'bodemarchief'. Het is daarom van belang om in beeld te krijgen welke archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn.

Het plangebied ligt binnen een zone die op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is aangegeven als gebied met een lage archeologische trefkans. Binnen het bestemmingsplangebied zijn volgens het AMK ook geen objecten aangemerkt als monument en zijn ook geen objecten aanwezig met een cultuurhistorische waarde.

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening is in januari 2010 alsnog een archeologisch bureauonderzoek (Bureauonderzoek, De Enk en IJsselzone te Wijhe, kenmerk S100008, 26uitgevoerd door Synthegra. Het bureauonderzoek dat gericht was op zowel de IJsselzone (plangebied) als het bedrijventerrein De Enk laat zien dat voor de IJsselzone een lage verwachtingswaarde wordt verwacht. Synthegra adviseert op grond van de onderzoeksresultaten dat een vervolgonderzoek niet noodzakelijk.

De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.