direct naar inhoud van 5.5 Geluid
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0301

5.5 Geluid

Sinds 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. Er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen geluidsgevoelige en overige gebouwen. In de wet worden woningen als "geluidsgevoelig gebouw" aangemerkt en zijn "andere geluidsgevoelige gebouwen":

  • a. Onderwijsgebouwen;
  • b. Ziekenhuizen en verpleeghuizen;
  • c. Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen dan bedoeld onder 2; een gymnastieklokaal maakt voor de toepassing van de wet geen deel uit van een onderwijsgebouw.

Op basis van de Wgh zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai.

De voorgenomen ontwikkeling betreft de uitbreiding van een camperstandplaats en de vestiging van een horecagelegenheid en een jongerenontmoetingsplek, alle drie de activiteiten/objecten zijn in de Wet geluidhinder niet aangemerkt als geluidsgevoelig gebouw. Anderzijds kan de nieuw te vestigen horecagelegenheid wel hinder voor de omgeving veroorzaken. Door Tauw is daarom een akoestisch onderzoek (Akoestisch onderzoek inpasbaarheid horecavestiging)uitgevoerd naar de inpasbaarheid van de nieuwe horecagelegenheid plus de parkeervoorzieningen aan de loswal te Wijhe. In het onderzoek is aangesloten bij de grenswaarden uit het Besluit algemene regels voor inrichting milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten voldaan wordt aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De berekende geluidniveaus kunnen in de werkelijke situatie lager zijn, aangezien de dijk een geluidsafschermende functie vervult.

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de uitvoering van de voorgenomen plannen.