direct naar inhoud van Artikel 7 Water - Natuur
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0401

Artikel 7 Water - Natuur

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. watergangen, waterpartijen en oeverstroken;
 • b. waterhuishouding;
 • c. behoud, bescherming en herstel van natuurlijke waarden zoals deze tot uitdrukking komen in de flora en de fauna;
 • d. een passantenhaven ter plaatse van de aanduiding 'passantenhaven' met in totaal maximaal 28 ligplaatsen;
 • e. een ligplaats voor een drijvend restaurant van maximaal 500 m2 ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • f. bij een en ander behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen.
7.2 Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 7.1, mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen, behoudens antennes, hijswerktuigen, scheepvaartekens, licht- en vlaggenmasten, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 15 m mag bedragen.

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.3.1 Vergunningplicht

Het is verboden, behoudens het bepaalde in lid 7.3.2, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders op en in de in lid bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 • b. het zaaien of inplanten van bomen en andere houtopstanden;
 • c. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
 • d. het graven, vergraven, verbreden of dempen van watergangen, waterpartijen en poelen;
 • e. het aanbrengen van beschoeiingen, kaden, dijken en dammen.
7.3.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in sublid 7.3.1 gestelde verbod geldt niet voor:

 • a. normale onderhouds- en exploitatiewerkzaamheden;
 • b. werken en werkzaamheden als bedoeld in sublid 7.3.1, onder a en d, voor zover daarvoor een vergunning krachtens de Ontgrondingenwet is vereist;
 • c. werken en werkzaamheden als bedoeld in sublid 7.3.1, onder c, voor zover daarvoor een omgevingsvergunning is vereist;
 • d. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:
  • 1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist;
  • 2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning.
7.3.3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

De werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in sublid 7.3.1, zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de landschappelijke en natuurlijke waarden van de betreffende gronden, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, danwel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.