direct naar inhoud van 6.1 Algemene juridische opzet
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0401

6.1 Algemene juridische opzet

In voorliggend bestemmingsplan wordt de planologisch-juridische basis gelegd voor de herinrichting van de loswal ten westen van Wijhe. Het bestemmingsplan heeft een belangrijke functie als toetsingskader voor ontwikkelingen in het gebied en het toekomstige gebruik van de gronden en gebouwen.

Het plan is opgezet als een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, een plan met directe bouw- en gebruikstitel. Het plan bestaat uit de bestemmingen die in de paragrafen 6.2 en 6.3 worden behandeld. Op de bijbehorende verbeelding is te zien waar en welke bestemmingen van toepassing zijn. De exacte omvang en ligging van het bestemmingsplangebied is vastgelegd op de bijbehorende verbeelding.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Onderdeel van de nieuwe wetgeving zijn de RO-standaarden 2008. Deze standaarden schrijven in grote lijnen voor hoe het bestemmingsplan er uit moet zien en welke benamingen worden gehanteerd. Ook het kleurgebruik op de plankaart is voortaan vastgelegd in de landelijke standaarden. Vanzelfsprekend voldoet het bestemmingsplan aan deze richtlijnen.

Opbouw regels
Hoofdstuk 1 van de regels geeft de algemene bepalingen weer. Het betreft de begripsbepalingen, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten.

In hoofdstuk 2 zijn de bepalingen opgenomen die horen bij de op de plankaart voorkomende bestemmingen. Deze worden in de volgende paragraaf toegelicht.

In hoofdstuk 3 staan ook enkele bepalingen die voor het hele plangebied gelden, zoals de anti-dubbeltelbepaling, algemene afwijkings- en gebruiksregels, die burgemeester en wethouders de bevoegdheid geven om op ondergeschikte punten van de regels in hoofdstuk 2 af te wijken.

Hoofdstuk 4 van de regels heeft betrekking op het overgangsrecht en de slotbepaling.