direct naar inhoud van Artikel 3 Wonen
Plan: Bouwhuispad 4 Olst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011001023-0401

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Wonen ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, tuinen, water en paardenbakken.
3.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of terreinafscheidingen, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. bijgebouwen mogen uitsluitend achter de voorgevelrooilijn gebouwd worden;
 • c. de afstand tussen de woning en het bijgebouw bedraagt ten hoogste 20 m;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' mogen karakteristieke woningen niet worden uitgebreid;

met dien verstande dat:

 • e. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' de woningen aaneengebouwd dienen te zijn;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het totaal aantal wooneenheden ten hoogste 3 bedraagt;
 • g. verder het volgende geldt:

  max. aantal per bouwvlak   max. inhoud   max. opper- vlak   max. goothoogte   max. bouw-
hoogte  
dakhelling min/max  
woningen (inclusief aan- en uitbouwen)   één, tenzij middels een aanduiding anders is aangegeven   750 m³, tenzij middels een aanduidinganders is aangegeven     4,5 m   10 m   20º/55º  
bijgebouwen:       100m   3 m   6 m    
verlichting ten behoeve van paardenpakken           6 m    
erf- of terrein- afscheidingen: -voor de voorgevelrooilijn-overige plaatsen          

1 m

2 m  
 
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde           3 m    
3.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 teneinde het maximumoppervlak aan bijgebouwen te vergroten tot 250 m² met inachtneming van het volgende:

 • a. de omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien de bouw van extra bijgebouwen noodzakelijk is voor het uitoefenen van hobbymatige agrarische of natuurgerichte activiteiten;
 • b. de omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien de bouw van extra bijgebouwen noodzakelijk is voor werkzaamheden die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het karakteristieke landschap;
 • c. er dient ten minste 1 ha grond in beheer te zijn;
 • d. de extra bebouwing dient landschappelijk inpasbaar te zijn.
3.4 Specifieke gebruiksregel
 • a. paardenbakken buiten het bouwvlak zijn niet toegestaan;
 • b. buitenopslag ten behoeve van de nevenfunctie is niet toegestaan;
 • c. bed & breakfast is uitsluitend toegestaan in de woning;
 • d. het aantal slaapplaatsen ten behoeve van bed & breakfast bedraagt ten hoogste 10;
 • e. de vloeroppervlakte ten behoeve van kleinschalige beroepen en bedrijven aan huis bedraagt ten hoogste 35% van de maximaal toegestane bebouwing met een maximum van 100 m²; in het kader van deze kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is geen horeca en detailhandel toegestaan.