direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid Overijssel
Plan: Bouwhuispad 4 Olst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011001023-0401

2.2 Provinciaal beleid Overijssel

2.2.1 Omgevingsvisie Overijssel

In 2009 is de Omgevingsvisie Overijssel vastgesteld. Hiermee wordt de visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel geschetst. De doorvertaling is vastgelegd in de Omgevingsverordening (2009). De gestelde regels borgen het provinciaal belang. Het plangebied ligt in de Groene omgeving en is nader aangeduid als buitengebied met het accent op veelzijdige gebruiksruimte (mixlandschap). De gebieden zijn aangewezen voor gespecialiseerde landbouw, mengvormen van landbouw-recreatie-zorg, landbouw-natuur en landbouw-water, bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus, die de karakteristieke gevarieerde opbouw van het cultuurlandschappen in deze gebieden versterken.

De uitdaging die centraal staat in de Groene omgeving is: “behoud en versterking van het landschap en het realiseren van de groenblauwe hoofdstructuur in combinatie met ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw en andere economische dragers.”

Uit een oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik geldt voor ontwikkelingen in het buitengebied de stelregel dat bebouwing in principe moet worden geconcentreerd. Hergebruik van bestaande bebouwing is hierbij een thema. Door middel van dit plan wordt het gehele pand gebruikt. De ontwikkelingen aan het Bouwhuispad strijden niet met het provinciale beleid.