direct naar inhoud van 3.2 Natuur, landschap en archeologie
Plan: Bouwhuispad 4 Olst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011001023-0401

3.2 Natuur, landschap en archeologie

3.2.1 Natuur en landschap

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met het aspect ecologie. Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Omdat er in dit plan enkel sprake is van een functieverandering wordt er niet verder ingegaan op dit onderwerp. Er worden feitelijk geen nieuwe bouwmogelijkheden gegeven en er wordt geen bebouwing gesloopt: er worden geen natuurlijke of landschappelijke waarden aangetast.

3.2.2 Archeologie

Per 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht geworden en is de Monumentenwet 1988 gewijzigd. In het kader hiervan dient bij ruimtelijke planvorming rekening te worden gehouden met in de grond aanwezige of te verwachten monumenten. Indien potentiële archeologische waarden worden verstoord, dient hier nader onderzoek naar te worden verricht.

De Beleidsnota Archeologie gemeente Olst-Wijhe, vastgesteld op 4 oktober 2010, bepaalt het volgende:

  • er geldt een onderzoeksplicht in gebieden met een hoge archeologische verwachting bij plangebieden groter dan 2.500 m² en bij een verstoring dieper dan 50 cm;
  • er geldt een onderzoeksplicht in gebieden met een middelhoge archeologische verwachting bij plangebieden groter dan 5.000 m² en bij een verstoring dieper dan 50 cm;
  • er geldt een onderzoeksplicht in gebieden met een lage archeologische verwachting bij plangebieden groter dan 10 ha.

Het terrein zelf heeft een middelhoge archeologische verwachting. De oostzijde van het pand grenst aan een gebied met een hoge archeologische waarde. Omdat er geen bodemverstorende activiteiten plaatsvinden, is een archeologische onderzoek in dit geval niet nodig.