direct naar inhoud van 5.6 Externe veiligheid
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

5.6 Externe veiligheid

In het plangebied worden in principe geen kwetsbare of beperkt kwetsbare activiteiten gerealiseerd, voor zover er sprake is van maatregelen van rivierkundige aard en natuuraanleg. Voor wat betreft de ontwikkeling van activiteiten van recreatieve aard kan er sprake zijn van een kwetsbare of beperkt-kwetsbare activiteiten.

Volgens de risicokaart voor Overijssel zijn in de directe omgeving van het plangebied de volgende risicovolle inrichtingen aanwezig:

  • Bevi-inrichting (ammoniakkoelinstallatie); Vleesverwerkingsbedrijf van P. Essen, Holstweg 1, Olst.
  • CPR-inrichting (opslag gevaarlijke stoffen); Accuverkoop Hefra Olst BV, De Meente 15, Olst.

Daarnaast is er nog een aantal LPG tankstations aanwezig in de omgeving van het plangebied, maar de daaruit voortvloeiende risicocontouren van het plaatsgebonden- en groepsrisico vallen nergens samen met het plangebied. In het plangebied zelf zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig.

Door het plangebied lopen twee hogedruk aardgastransportleidingen in oost-westelijke richting ten noorden van Olst. Het betreft aardgasleidingen die in beheer van de Nederlandse Gasunie NV zijn. Het aardgas wordt via deze ondergrondse leidingen onder een druk van 40 bar door het gebied getransporteerd. De kenmerken van deze leidingen staan in onderstaande tabel.

Tabel: Hogedruk aardgastransportleidingen

Transportroutedeel   Druk (bar)   Diameter (inch)   PR 10-6-contour (m)  
N-556-60-KR-031   40   8   0  
N-556-77-KR-001   40   8   0  

De PR 10-6-contouren liggen niet buiten de leidingen. De bebouwingsdichthied in de nabijheid van de leidingen is zeer laag. Nader onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

Voor de leidingen wordt een vrijwaringszone van 4 meter uit het hart van de leidingen gehanteerd, waarbinnen geen kwetsbare en beperkt kwetsbare functies zijn toegestaan.

De conclusie luidt dat het plan ten aanzien van externe veiligheid aanvaardbaar is en dat het nemen van maatregelen of het stellen van (bouw- of gebruiks-)beperkingen niet aan de orde is.