direct naar inhoud van 8.1 Overleg
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

8.1 Overleg

Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient het bestuursorgaan, dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan, overleg te voeren met de instanties, zoals gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en het Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in geding zijn.

Het bestemmingsplan is toegezonden aan de volgende instanties:

  • Waterschap Groot Salland;
  • Waterschap Veluwe;
  • Gasunie;
  • Rijkswaterstaat;
  • Provincie Overijssel.

Hieronder zijn de overlegreacties en de beantwoording daarvan weergegeven.

  Overleginstantie     Strekking van de reactie   Beantwoording gemeente   Aanpassing bestemmingsplan  
1.   Rijkswaterstaat Oost-Nederland (d.d. 15 maart 2012)   a.   Het bestemmingsplan wordt als akkoord bevonden.   Wordt voor kennisgeving aangenomen.   -  
    b.   In het artikel bij de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterstaatkundige functie' moet onder de 'specifieke gebruiksregels' “belangen van de waterkering” vervangen worden door “waterstaatsbelangen”.   “Belangen van de waterkering” dient inderdaad vervangen te worden door “waterstaatsbelangen”.   In het artikel bij de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterstaatkundige functie' onder de 'specifieke gebruiksregels' “belangen van de waterkering” vervangen door “waterstaatsbelangen”.  
2.   N.V. Nederlandse Gasunie (d.d. 29 maart 2012)   a.   Verzoek tot toevoegen van de zinsnede “het permanent opslaan van goederen” onder het kopje 'Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden' in het artikel bij de bestemming 'Leiding - Gas'.   De genoemde zinsnede is ten gunste van het leidingbeheer en derhalve een goede toevoeging.   De zinsnede “het permanent opslaan van goederen” wordt toegevoegd onder het kopje 'Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden' in het artikel bij de bestemming 'Leiding - Gas'.  
    b.   De ligging van de gasleiding op de verbeelding lijkt niet overeen te komen met de werkelijke ligging. Digitale leidinginformatie is bijgevoegd.   De ligging van de gasleiding op de verbeelding komt inderdaad niet overeen met de werkelijke ligging.   De ligging van de dubbelbestemming 'Leiding – Gas' wordt aangepast conform de digitale leidinginformatie.  
3.   Waterschap Groot Salland (d.d. 29 maart 2012 met aanvulling 6 april 2012)   a.   De ligging van de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterkering' op de verbeelding komt niet overeen met de beschermingszone zoals deze is opgenomen in de legger van het waterschap. De juiste begrenzing volgens de legger is meegeleverd.   De ligging van de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterkering' komt inderdaad niet overeen met de legger van het waterschap.   De ligging van de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterkering' wordt aangepast conform de legger van het waterschap.  
    b.   De regels voor de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterkering' komen niet overeen met de regels in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Olst-Wijhe. Verzocht wordt als aanvulling op de huidige regels de ontbrekende regels overeenkomstig het bestemmingsplan Buitengebied toe te voegen.   De regels kunnen aangevuld worden conform het bestemmingsplan Buitengebied.   De regels voor de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterkering' worden aangevuld met de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied.  
    c.   Een aantal elementen van de standaard waterparagraaf ontbreken in de toelichting. Verzocht wordt de relevante elementen van de standaard waterparagraaf over te nemen in het bestemmingsplan. De relevante elementen van de standaard waterparagraaf zijn meegeleverd.   De waterparagraaf kan aangevuld worden met een aantal elementen.   De waterparagraaf (paragraaf 5.5) wordt aangevuld overeenkomstig de relevante elementen uit de standaard waterparagraaf van het waterschap.  
    d.   Er dienen meer feiten genoemd te worden in de waterparagraaf. Het blijkt namelijk dat schade kan optreden.   De feiten kunnen opgenomen worden in de waterparagraaf.   In de waterparagraaf (paragraaf 5.5) worden meer feiten over mogelijk op te treden schade opgenomen.  
    e.   De monitoring die reeds wordt uitgevoerd dient vermeld te worden.   De monitoring die reeds uitgevoerd wordt kan vermeld worden in de waterparagraaf.   In de waterparagraaf (paragraaf 5.5) wordt vermeld dat er reeds monitoring wordt uitgevoerd.  
    f.   De effecten zijn afkomstig uit een model, in de praktijk kunnen andere effecten ontstaan, monitoring blijft dus belangrijk. Dit dient aangegeven te worden in de waterparagraaf.   In de waterparagraaf kan aangegeven worden dat monitoring belangrijk blijft.   In de waterparagraaf (paragraaf 5.5) wordt aangegeven dat monitoring belangrijk blijft.  
    g.   Aangegeven dient te worden hoe omgegaan wordt met mogelijke schades.   In de waterparagraaf kan aangegeven worden hoe mogelijke schade gemonitord wordt en dat gecontroleerd wordt of deze schade debet is aan de gepleegde ingrepen.

In hoofdstuk 7 “Economische uitvoerbaarheid” wordt aangegeven dat schade als gevolg van de voorgenomen ingrepen ten koste komen van het Ruimte voor de Rivier-project.  
In de waterparagraaf wordt aangegeven hoe mogelijke schade gemonitord wordt en dat gecontroleerd wordt of deze schade debet is aan de gepleegde ingrepen.  
4.   Provincie Overijssel (d.d. 26 april 2012)   a.   De provincie is positief over het plan en de bijdrage die dit plan levert aan het project Ruimte voor de Rivier.   Wordt voor kennisgeving aangenomen.   -  
    b.   Voor een aantal habitattypen en soorten gelden voor de IJsseluiterwaarden uitbreidingsdoelstellingen.
Daar draagt dit project niet, of maar zeer beperkt, aan bij.
Omdat dit bestemmingsplan maar een deel van het N2000-gebied IJsselwaarden betreft, adviseert de provincie positief.  
Wordt voor kennisgeving aangenomen.   -  
    c.   Om de agrarische gronden om te kunnen zetten naar EHS dient in de agrarische bestemmingen een wijzigingsbevoegdheid opgenomen te worden voor natuur.   Binnen de agrarische bestemmingen is reeds een wijzigingsbevoegdheid naar 'Natuur' opgenomen.   -