direct naar inhoud van Artikel 7 Water
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0401

Artikel 7 Water

Link naar de toelichting op de bestemming "Water".

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water;
  • b. vissteigers;

met daaraan ondergeschikt:

  • c. waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, wegen en paden.
7.2 Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Water' is aan een aantal regels gebonden.

7.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

7.2.2 Andere bouwwerken

Een ander bouwwerk, zoals een brug, mag een bouwhoogte hebben van maximaal 3,00 meter.

7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden
7.3.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

  • het dempen van watergangen.
7.3.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 7.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

  • a. het normale onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
  • b. worden uitgevoerd in het kader van het realiseren van de bestemming;
  • c. reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.
7.3.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarde van de gronden.