direct naar inhoud van 3.4 Verkeer
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0401

3.4 Verkeer

3.4.1 Ruimtelijke en functionele structuur
3.4.1.1 Bestaande situatie

In en direct rond het plangebied zijn verkeerskundige functies aanwezig. Het gaat daarbij in eerste instantie om ontsluitingswegen voor het dorp (Nieuwendijk en Oranjelaan) en om woonstraten (Wijhezicht). Daarnaast gaat het om het parkeerterrein, zuidelijk in het plangebied. De Nieuwendijk en Oranjelaan zijn belangrijk voor de structuur voor het dorp. Deze straten zijn lange tijd belangrijke ontsluitingswegen voor het dorp geweest.

De Nieuwendijk ligt zuidelijk langs het plangebied, de Oranjelaan oostelijk. De straat Wijhezicht ligt westelijk langs en ter plaatse van het bestaande woonbuurtje in het plangebied. Ondanks de ontsluitingsfunctie voor het dorp, vallen alle genoemde wegen onder een 30 km-regime. De wegen in het plangebied hebben naast de verkeersfunctie een duidelijke verblijfsfunctie. De wegen worden gebruikt door langzaam en snelverkeer. Daarnaast wordt er op de straten gespeeld.

Het parkeerterrein heeft parkeren als hoofdfunctie. Daarnaast worden op dit plein ook wekelijks een markt en - enkele malen per jaar - evenementen georganiseerd.

3.4.1.2 Gewenste situatie

De structuur van de Oranjelaan en de Nieuwendijk blijven behouden. Tussen de genoemde straten blijft het Wijhezicht ook behouden. Wel vindt op plaatsen herinrichting van de genoemde straten plaats. Dit heeft te maken met de realisatie van nieuwe parkeerplaatsen en een verbetering van de straten. Hierbij hoort de mogelijkheid om bepaalde wegen te verleggen. In het woonbuurtje wordt een volledig nieuw stratenpatroon aangelegd dat is afgestemd op de situering ten opzichte van de woningen en de zichtlijnen naar bebouwing en het park.

Ook het dorpsplein wordt in het kader van de ontwikkeling heringericht. Belangrijke aanleidingen hiervoor zijn de zichtlijnen naar het landhuis en het appartementengebouw, de vraag naar parkeercapaciteit en de organisatie van evenementen. De nieuwe zichtlijnen worden door toevoeging van bomen benadrukt, daarbij gaat het om boomsingels. Het dorpsplein blijft overwegend open, zodat voldoende ruimte blijft voor parkeren. Het houden van evenementen verschuift deels naar het park ten noorden van het landhuis. Op het dorpsplein is de realisatie van ondergrondse afvalinzameling gewenst, de locatie hiervoor ligt nog niet vast.

Parkeerbehoefte en -aanbod

Het dorpsplein heeft een belangrijke functie voor het opvangen van de parkeerbehoefte van omliggende functies. Daarbij gaat het om de centrumfuncties (Langstraat), de bank en supermarkt (Oranjelaan) en een deel van de bestaande en nieuwe woningen in en direct rond het plangebied op te vangen.

Onderzoek

In 2010 is een onderzoek afgerond waarin onderzocht is wat de parkeerdruk- en behoefte is in het plangebied en het hele centrumgebied van Wijhe.

De resultaten van het onderzoek geven aan dat in 2020 voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn om de druk vanuit het plangebied en haar omgeving op te vangen. Daarbij is rekening gehouden met de ontwikkelingen in en rond het plangebied.

Het parkeeronderzoek richt zich op het parkeren in het openbare gebied. De (nieuwe) parkeerplaatsen die in het plangebied op eigen terrein worden gerealiseerd, zijn hier niet in meegenomen. Deze parkeerplaatsen leveren immers geen parkeerdruk op voor parkeren in het openbare gebied. De overig benodigde parkeerplaatsen voor de nieuwe bewoners van het plangebied wordt volledig in het openbare gebied opgelost. Hiervoor worden in het plangebied in totaal 152 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Geconstateerd is dat de parkeercapaciteit op dit moment alleen op het plein bij het gemeentehuis een probleem vormt. Dit wordt vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van het gemeentehuis zelf, omdat de parkeerbehoefte hiervoor groter is dan het aanbod op het plein. Met de vervanging van het gemeentehuis door woningen daalt de parkeerbehoefte. Het plein biedt daarna voldoende capaciteit.

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat verwacht wordt dat in 2020 het gehele centrumgebied een overschot aan parkeerplaatsen kent. In dat jaar is berekend dat op het drukste moment parkeerplaatsenoverschot van 34 parkeerplaatsen bestaat. Het gehele centrumgebied heeft een aanbod van 382 plaatsen, op het drukste moment zijn 348 parkeerplaatsen nodig.

3.4.2 Beleid verkeer

Geldend beleid kan, aanvullend op de gewenste ontwikkeling, uitgangspunten bieden voor verkeer. De Centrumvisie Wijhe (2007) en de Toekomstvisie Olst-Wijhe (2008) vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling in het plangebied. Deze beleidsstukken geven geen extra uitgangspunten voor de functie verkeer in het plangebied. De stukken zijn al vertaald in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan dat de basis vormt voor dit bestemmingsplan. Verder zijn er voor dit bestemmingsplan geen aanvullende uitgangspunten uit andere beleidsstukken dan genoemd.

3.4.3 Uitgangspunten bestemmingsplan verkeer
  • De wegen in het plangebied hebben allemaal een verkeers- en een verblijfsfunctie. De parkeerfunctie maakt deel uit van deze bestemming. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor uitwisseling van deze functies;
  • De bestaande structuur van Nieuwendijk en Oranjelaan behouden, aanpassingen binnen het profiel zijn wel mogelijk;
  • De bestaande structuur van Wijhezicht behouden, waar het gaat om het deel tussen Nieuwendijk en Oranjelaan. De woonstraat in het nieuwe buurtje is aangepast op de nieuwe ruimtelijke structuur en de zichtlijnen;
  • In de bestemming voor het plein worden ook evenementen en ondergrondse afvalinzameling mogelijk gemaakt.