direct naar inhoud van 2.2 Gemeentelijk beleid
Plan: Wijhe, Tuurweide 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004015-0301

2.2 Gemeentelijk beleid

2.2.1 Centrumvisie Wijhe

Op 2 juli 2007 is de Centrumvisie Wijhe vastgesteld door de gemeenteraad op het functioneren van Wijhe. De Centrumvisie sluit aan bij de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van 1999. In de visie is de locatie reeds aangegeven als locatie waarvoor een ontwikkeling is voorzien.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2012004015-0301_0002.png"

Afbeelding 2: Kaart centrumvisie Wijhe (met daarop het plangebied als meest zuidelijk omlijnde locatie)

2.2.2 Visie Raalterwegzone

De ruimtelijke kwaliteit van de Raalterwegzone wordt ingrijpend versterkt. Het inmiddels gerealiseerde, nieuwe gemeentehuis 'op de kop van de zone' dient als aanjager van de verdere kwaliteitsverbetering. In de door de gemeenteraad in 2009 vastgestelde visie voor de Raalterwegzone (BVR-visie) wordt dit gerealiseerd door een algehele herstructurering van de openbare ruimte en de nieuwe bouwprojecten aan weerszijden van de zone. Eén van deze projecten is het in dit rapport beschreven plan voor de Tuurweide aan de noordzijde van de zone. Aan de zuidzijde wordt inmiddels het medisch centrum ontwikkeld dat ook een bouwsteen is van de verbetering. De stedenbouwkundige samenhang van alle nieuwe complexen is gegarandeerd doordat de plaats en de hoogte van de bebouwing strookt met de in de BVR-visie opgenomen massa's. Het in dit rapport beschreven kleine appartementengebouw is hoger dan de in de BVR-visie genoemde hoogte, maar dat is een bewuste keus om dit plan een markante uitstraling te geven.

2.2.3 Wonen

Geldend beleid kan, aanvullend op de gewenste ontwikkeling, uitgangspunten bieden voor wonen. De Centrumvisie Wijhe (2007) en de Toekomstvisie Olst-Wijhe (2008) vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling in het plangebied. Deze beleidsstukken geven geen extra uitgangspunten voor de functie wonen in het plangebied. De stukken zijn al vertaald in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan (zie hoofdstuk 4) dat de basis vormt voor dit bestemmingsplan.

De woningbouwprogramma's uit de Woonvisie Olst-Wijhe 2006-2015 zijn de basis voor de eerder genoemde Toekomstvisie Olst-Wijhe. In de Woonvisie worden algemene beleidsuitspraken gedaan op het vlak van wonen. De algemene lijnen zijn nader uitgewerkt in een koers om de situatie voor bepaalde doelgroepen en de woonruimteverdeling te verbeteren.

Daarnaast is in de visie de woningbehoefte per kern opgenomen. Voor Wijhe is de kwantitatieve behoefte (autonome groei) aangegeven van 210-220 woningen in de periode 2005 - 2015. De behoefte is nader uitgewerkt in een planning voor de woningbouw en een werkprogramma Wonen. Hierin is voor de periode 2011 t/m 2015 in Wijhe een toevoeging van 130 woningen opgenomen.

De Woningmarktanalyse Olst-Wijhe (2005) vormt een basis voor de Woonvisie. De analyse noemt opgaven voor de toekomst, waarbij aandacht wordt besteed aan opgaven voor wonen en zorg. Het gaat daarbij om beschermd wonen, verzorgd wonen en wonen met thuiszorg. Bij de ontwikkeling van het plangebied is rekening gehouden met de behoefte van wonen en zorg. Onder meer uit dit zich in de realisatie van betaalbare appartementen nabij de vele voorzieningen.

In verband met de veranderende economische en demografische omstandigheden, is de Woningmarktanalyse 2010 opgesteld. De uitgangspunten voor de zorg, zoals genoemd in de Woningmarktanalyse, zijn overgenomen in het Masterplan wonen, welzijn en zorg (2011). Hierin worden voor de kernen van de gemeente, waaronder Wijhe, uitgangspunten genoemd voor de toekomstvisie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wijhe is daarin een kern waar een breed aanbod aan voorzieningen aanwezig is. De uitgangspunten zijn vertaald in ambities op het gebied van de fysieke, sociale en organisatorische infrastructuur. Fysiek zijn bijvoorbeeld de realisatie van nultredenwoningen. Tussen SallandWonen en de gemeente zijn prestatieafspraken gemaakt, waar het gaat om het behalen van de ambitie.

Het woningbouwplan aan de Tuurweide staat niet in het uitvoeringsplan woningmarkt. In dit plan is namelijk vastgelegd dat geen nieuwe woningbouwplannen kunnen worden toegestaan, ook geen individuele verzoeken van één of twee woningen. Alleen aanvragen in het kader van VAB, Rood voor Rood en het buurtschappenbeleid worden uitgevoerd. Overige aanvragen worden alleen in overweging genomen indien de ruimtelijke kwaliteit hierom vraagt of er een volkshuisvestelijke noodzaak is. In de stedenbouwkundige visie "Raalterwegzone" is het leegstaande kerkgebouw aangegeven als detonerend. Woningbouw op deze locatie past bij de wens van de provincie om zo veel mogelijk binnenstedelijk te bouwen. In het vigerend bestemmingsplan Wijhe 2009 is voor de locatie reeds een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om op het terrein van de voormalige ontmoetingskerk woningbouw te realiseren. Deze wijzigingsbevoegdheid is echter niet goedgekeurd door de provincie in verband met een geluidsaspect.