direct naar inhoud van 5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Wijhe, Molenstraat 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2012004016-0301

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

In de Centrumvisie Wijhe en in de stedenbouwkundige visie Raalterwegzone is aangegeven dat de zone aan weerszijden van de Raalterweg een impuls kan gebruiken. Dit kan o.a. worden bereikt door de herontwikkeling van een aantal vrijkomende locaties zoals die van het voormalige kindercentrum De Bieënkorf.

Omwonenden zijn op 17 september 2012 over de herontwikkeling en de procedure hiervan geïnformeerd. Tijdens deze avond is inzicht gegeven in de plannen en is informatie verstrekt over het vervolgproces en de planning. Na overleg met enkele bewoners uit de omgeving, Plaatselijk Belang en de Algemene Wijhese Ondernemersvereniging is de parkeerbehoefte berekend en uitgebreid met vijf extra parkeerplaatsen. Op 1 maart 2013 zijn omwonenden schriftelijk geïnformeerd over de nadere uitwerking van de plannen.

Gedurende de ter inzage termijn zijn betrokkenen en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Er is één zienswijze ingediend door omwonenden. De indieners zijn uitgenodigd om op 3 juni 2013 hun zienswijze met inbegrip van de door hen ontworpen alternatieve inrichting van het plangebied, nader toe te lichten. Vooralsnog zal de zienswijze niet leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het verslag van deze hoorzitting is als bijlage 6 opgenomen in de Nota beantwoording zienswijzen. Voor een volledig overzicht van de beantwoording van de zienswijze wordt verwezen naar de Nota Zienswijzen als onderdeel van het vast te stellen bestemmingsplan.