direct naar inhoud van 3.1 Provinciaal beleid
Plan: Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP201204016-0301

3.1 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Overijssel (2009)
In de provinciale Omgevingsvisie Overijssel (en de Omgevingsverordening, vastgesteld 1 juli 2009) schetst de provincie de visie op de ontwikkeling van de fysieke omgeving voor 2030.
De Omgevingsvisie heeft de status van een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening.

De provincie heeft twee thema's die leidend zijn voor alle beleidskeuzes die worden gemaakt:

  • Duurzame ontwikkeling, hiermee wordt voorzien in de behoefte aan de huidige generatie, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.;
  • Ruimtelijke kwaliteit: de goede functie op de goede plek op de goede manier ingepast in de omgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP201204016-0301_0008.jpg"

Afbeelding - Omgevingsvisie

Het plangebied valt binnen ontwikkelingsperspectief 3 "Buitengebied accent veelzijdige gebruiksruimte". In dit ontwikkelingsperspectief is sprake van verweving van functies. Aan de ene kant melkveehouderij en akkerbouw als belangrijke vorm van landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor landschap, natuur, milieubescherming, cultuurhistorie, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid.

Voor het perceel geldt een beleidsaanduiding 'beekdal'. Hier geldt dat de ontwatering niet dieper mag zijn dan nodig is voor gebruik als grasland. Het plangebied valt onder de landschapstypen beekdal, oud rivierenlandschap IJssel, agrarisch cultuurlandschap en oude hoevenlandschap. Het landschap wordt getypeerd door verspreid liggende middelgrote erven met verschillende volumes en zware beplanting. Dragende structuren moeten beschermd en verder ontwikkeld worden. Schaalverschillen en openheid van het oude rivierenlandschap dient behouden te blijven. Vooral het behoud van de openheid is van belang.

De omgevingsvisie gaat niet specifiek in detail in op hergebruik of functieverandering van bebouwing. In het algemeen wordt gesteld dat in deze gebieden ruimte is voor landbouw, landschapsontwikkeling, natuur, cultuurhistorie, vrij tijd en wonen en overige bedrijvigheid.

Reconstructieplan Salland-Twente (2004)
Het reconstructieplan Salland-Twente is op 15 september 2004 door de Provinciale Staten van Overijssel vastgesteld. Het plan is op 4 november 2004 formeel van kracht geworden. Het plangebied vormt een onderdeel van het reconstructiegebied.

In het reconstructieplan wordt onderscheid gemaakt tussen landbouwontwikkelingsgebied, verwevingsgebied en extensiveringsgebied. De locatie ligt in het verwevingsgebied. De hoofdlijn in verwevingsgebied is:

  • het mogelijk maken en handhaven van veel functies naast elkaar en in combinatie met elkaar;
  • ruimte bieden aan meerdere functies (wonen, recreatie, economie, natuur, landschap, et cetera;
  • de landbouw, waaronder de intensieve veehouderij, ruimte bieden;
  • extra kansen bieden door de ontwikkeling van sterlocaties voor de intensieve veehouderij.