direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP201204016-0301

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1.1 Vooroverleg

Het ontwerp bestemmingsplan is in het kader van het wettelijke vooroverleg opgestuurd naar de relevante overlegpartners.

Het waterschap Groot Salland heeft gereageerd op het bestemmingsplan. Deze reactie kan afgehandeld worden als een ambtelijke wijziging van het bestemmingsplan de wijziging bestaat uit het aanpassen van de tekst van paragraaf 4.9. Het waterschap heeft hiervoor de volgende tekst aangeleverd:

"Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een hoofdwatergang of watergang van het Waterschap Groot Salland. De functie van deze watergang(en) moet te allen tijde worden gegarandeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschermingszone van deze watergangen zoals in de Keur van het Waterschap Groot Salland beschreven. Met betrekking tot deze watergangen gelden de binnen de Keur van het Waterschap Groot Salland opgenomen gebods- en verbodsbepalingen. Voor werkzaamheden binnen de beschermingszone moet een Watervergunning worden aangevraagd bij het Waterschap Groot Salland. Ten behoeve van het beheer en onderhoud geldt langs de watergang (vanaf de insteek) een obstakelvrije zone van 5 meter".

Deze tekst is in zijn geheel opgenomen in paragraaf 4.9.

6.1.2 Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan is vanaf 30 januari 2013 voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode is één zienswijze binnen gekomen van Tennet. De door Tennet aangedragen wijzigingen zijn in zijn geheel verwerkt in het bestemmingsplan. De reactie van Tennet is bijgevoegd in bijlage 6.

De zienswijzennota is bijgevoegd in bijlage 7. Hierin is tevens de reactie van het Waterschap vermeld. Deze reactie is als ambtelijke wijziging meegenomen in dit bestemmingsplan.