direct naar inhoud van 5.1 Wijzigingsbevoegdheid
Plan: Buitengebied, Bremmelerstraat 16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2013001041-0301

5.1 Wijzigingsbevoegdheid

Voorliggend wijzigingsplan is een wijziging, zoals bedoeld in artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. Wanneer deze wijziging rechtskracht verkrijgt gaat het deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Olst-Wijhe. Het plan wordt gerealiseerd met inachtneming van het inrichtingsplan.

In het kader van het voorgenomen initiatief is sprake van de gebruikmaking van twee wijzigingsbevoegdheden uit het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied':

 • 1. Woningsplitsing karakteristieke panden conform artikel 44.1 uit het bestemmingsplan 'Buitengebied';
 • 2. Realisatie woning in een karakteristiek bijgebouw conform artikel 44.1 uit het bestemmingsplan 'Buitengebied'.
5.1.1 Woningsplitsing karakteristieke panden

Burgemeester en wethouders kunnen extra woningen toestaan in monumenten en karakteristieke panden die hoofdgebouwen zijn, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. woningsplitsing is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
  De woonboerderij op het perceel Bremmelerstraat 16 heeft conform het bestemmingsplan 'Buitengebied' de aanduiding 'karakteristiek'
 • b. de aanduiding 'karakteristiek' dient opgenomen te zijn omdat het blijkens bijlage 4, 5, 6 of 8 een karakteristiek hoofdgebouw betreft;
  In bijlage 3 Karakteristieke panden - deel 3 staat de woonboerderij op het perceel Bremmelerstraat 16 in de lijst van definitieve voordracht karakteristieke panden in het buitengebied
 • c. woningsplitsing is niet toegestaan op gronden gelegen binnen 50 m ten opzichte van de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding;
  Binnen een straal van 50 meter van het plangebied is geen bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding aanwezig
 • d. het bepaalde onder c is niet van toepassing indien uit berekeningen blijkt dat het jaargemiddelde magneetveld voldoet aan de normen;
  Gelet op de beantwoording bij punt c is deze bepaling niet van toepassing op dit wijzigingsplan
 • e. er wordt daadwerkelijk bijgedragen aan herstel en/of behoud van deze panden;
  De voorgenomen splitsing van de cultuurhistorisch waardevolle woonboerderij zorgt voor het instandhouden van de karakteristieke boerderij op het perceel Bremmelerstraat 16
 • f. de cultuurhistorische waarde van deze panden wordt niet aangetast;
  Als gevolg van de splitsing van de cultuurhistorisch waardevolle woonboerderij wordt de cultuurhistorische waarde niet aangetast
 • g. woningsplitsing in twee woningen is uitsluitend toegestaan als de inhoud van het te splitsen pand meer dan 1.000 m³ bedraagt;
  De karakteristieke woonboerderij op het perceel Bremmelerstraat 16 heeft een inhoud van 1.730 m³. Conform het bepaalde onder h is een splitsing in 3 woningen mogelijk. Het initiatief gaat echter uit van een opsplitsing van de woonboerderij in 2 woningen
 • h. woningsplitsing in 3 woningen is uitsluitend toegestaan als de inhoud van het te splitsen pand meer dan 1.500 m³ bedraagt;
  De karakteristieke woonboerderij op het perceel Bremmelerstraat 16 heeft een inhoud van 1.730 m³. Het initiatief gaat echter uit van een opsplitsing van de woonboerderij in 2 woningen. De betreffende bepaling is in het kader van dit wijzigingsplan niet van toepassing
 • i. ter plaatse van de gesplitste woning dient de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' te worden opgenomen, waarmee wordt aangegeven dat de woning aaneengebouwd is en dient te blijven;
  Op de verbeelding behorende bij dit wijzigingsplan is ter plaatse van de woningen de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' opgenomen
 • j. het gebruik vindt plaats binnen het bestaande bouwvolume; uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan waardoor het uitwendige karakter van het hoofdgebouw – zoals dit bepaald is door hoofdafmetingen, onderlinge maatverhoudingen, dakvorm en nokrichting – behouden blijft;
  Als gevolg van het voorgenomen initiatief vindt geen uitbreiding van bebouwing plaats. Gelet op het volume van de woonboerderij wordt ter bescherming van de karakteristieke uitstraling gestuurd op de realisatie van een inpandige berging. Het initiatief leidt derhalve niet tot wijzigingen aan het uitwendige karakter van de woonboerderij
 • k. bij het wijzigingsplan kunnen beperkingen worden gesteld aan de oppervlakte van bijgebouwen bij de nieuwe woning;
  In het wijzigingsplan wordt een maximum van 150 m² aan bijgebouwen opgenomen. Aangezien in de toekomstige situatie op het perceel Bremmelerstraat 16 sprake is van 3 woningen op het perceel, mag per woning maximaal 50 m² aan bijgebouwen worden gerealiseerd
 • l. de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van weg- en railverkeer mag de uiterste grenswaarde, zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder, niet overschrijden; Het perceel betreft een bestaande situatie waar reeds wordt gewoond. De te realiseren woningen liggen op een grotere afstand van de Bremmelerstraat dan de huidige woning. Aangenomen kan worden dat de geluidsbelasting aanvaardbaar zal zijn.
5.1.2 Realisatie woning in een karakteristiek bijgebouw

Burgemeester en wethouders kunnen extra woningen toestaan in een karakteristiek gebouw of monument dat niet is aangebouwd aan de (voormalige) bedrijfswoning, met inachtneming van de volgende bepalingen:

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen teneinde het toestaan van een extra woningen in een karakteristiek gebouw of monument dat niet is aangebouwd aan de (voormalige) bedrijfswoning, met inachtneming van het volgende:

 • a. het realiseren van een woning in een bijgebouw is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
  Het betreffende bijgebouw op het perceel Bremmelerstraat 16 heeft conform het bestemmingsplan 'Buitengebied' de aanduiding karakteristiek
 • b. de aanduiding 'karakteristiek' dient opgenomen te zijn omdat het blijkens bijlage 4, 5, 6 of 8 een karakteristiek bijgebouw betreft;
  In bijlage 3 Karakteristieke panden - deel 3 staat het bijgebouw op het perceel Bremmelerstraat 16 in de lijst van definitieve voordracht karakteristieke panden in het buitengebied
 • c. de realisatie van een woning in een bijgebouw, gelegen op gronden binnen 50 m ten opzichte van de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding is niet toegestaan;
  Binnen een straal van 50 meter van het plangebied is geen bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding aanwezig
 • d. het bepaalde onder c is niet van toepassing indien uit berekeningen blijkt dat het jaargemiddelde magneetveld voldoet aan de normen;
  Gelet op de beantwoording bij punt c is deze bepaling niet van toepassing op dit wijzigingsplan
 • e. er wordt daadwerkelijk bijgedragen aan herstel en/of behoud van deze gebouwen;
  De voorgenomen bewoning van het cultuurhistorische bijgebouw zorgt voor de instandhouding van dit waarvolle pand op het perceel Bremmelerstraat 16 als onderdeel van het cultuurhistorische ensemble (woonboerderij, bijgebouw en hooiberg)
 • f. de cultuurhistorische waarde van deze gebouwen wordt niet aangetast;
  Als gevolg van de bewoning van het cultuurhistorisch waardevolle bijgebouw wordt de cultuurhistorische waarde niet aangetast
 • g. de geluidsbelasting aan de gevel ten gevolge van weg- en railverkeer mag de uiterste grenswaarde, zoals vastgelegd in de Wet geluidhinder, niet overschrijden;
  Het perceel betreft een bestaande situatie waar reeds wordt gewoond. De te realiseren woningen liggen op een grotere afstand van de Bremmelerstraat dan de huidige woning. Aangenomen kan worden dat de geluidsbelasting aanvaardbaar zal zijn.

met dien verstande dat:

 • h. het gebruik plaatsvindt binnen het bestaande bouwvolume; uitbreiding van bebouwing is niet toegestaan waardoor het uitwendige karakter van het bijgebouw – zoals dit bepaald is door hoofdafmetingen, onderlinge maatverhoudingen, dakvorm en nokrichting – behouden blijft;
  Als gevolg van het voorgenomen initiatief vindt geen uitbreiding van het bestaande bijgebouw plaats. Gelet op het bestaande volume van bijgebouw wordt ter bescherming van de karakteristieke uitstraling gestuurd op de realisatie van een inpandige berging. Indien toch sprake is van de realisatie van een nieuwe vrijstaande berging dient het ontwerp daarvan aan te sluiten op de karakteristieke bebouwing. Het initiatief leidt derhalve niet tot wijzigingen aan het uitwendige karakter van het bijgebouw
 • i. bij het wijzigingsplan beperkingen kunnen worden gesteld aan de oppervlakte van bijgebouwen bij deze nieuwe woning.
  In het wijzigingsplan wordt een maximum van 150 m² aan bijgebouwen opgenomen. Aangezien in de toekomstige situatie sprake is van 3 woningen op het perceel, mag per woning maximaal 50 m² aan bijgebouwen worden gerealiseerd
5.1.3 Conclusie

Zoals uit de paragrafen 5.1.1 en 5.1.2 blijkt wordt met het voorgenomen initiatief voldaan aan de bepalingen voor beide wijzigingsbevoegdheden. Naar toepassing van de wijzigingsbevoegdheden voor het perceel Bremmelerstraat 16 dient het juridisch kader voor het plangebied bijgewerkt te worden. Met het voorliggende wijzigingsplan wordt hier invulling aangegeven.