Home

 

 

 

Artikel 3          AGRARISCH

3.1                                     Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor AGRARISCH aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a          de uitoefening van een agrarisch bedrijf dan wel het weiden van vee en/of het verbouwen van gewassen;
b          infrastructurele voorzieningen zoals deze bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan;
c          de waterhuishouding;
d          recreatief medegebruik in de vorm van voet-, fiets- en/of ruiterpaden;

met daarbijbehorende andere-bouwwerken - niet zijnde voorzieningen ten behoeve van de opslag van mest - en voorzieningen.

3.2                                     Bouwvoorschriften

Op de tot AGRARISCH bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte:

a          van geluidwerende voorzieningen niet meer dan 3 m mag bedragen;
b          de bouwhoogte in overige gevallen niet meer dan 2 m mag bedragen.