Home

 

 

 

Artikel 7          BEDRIJF - NUT

7.1                                     Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor BEDRIJF - NUT aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a           op het openbare net aangesloten nutsvoorzieningen, zoals transformatoren, gasvoorzieningen en naar de aard daarmee gelijk te stellen voorzieningen;
b          ter plaatse van de aanduiding mast, tevens voor een mast en antenne-installatie;
met daarbijbehorende gebouwen, bedrijfswoningen niet inbegrepen, andere-bouwwerken en terreinen.

7.2                                     Bouwvoorschriften

Op de tot BEDRIJF - NUT bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

7.2.1                                 voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen, tenzij op de plankaart anders is aangegeven;

7.2.2                                 voor andere-bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 4 m mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding mast niet meer dan 25 m mag bedragen.