Home

 

 

 

Artikel 8          BEDRIJF - RIOOLWATERZUIVERING

8.1                                     Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor BEDRIJF - RIOOLWATERZUIVERING aangewezen gronden zijn bestemd voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie, met daarbijbehorende gebouwen, bedrijfswoningen niet inbegrepen, andere-bouwwerken en terreinen.

8.2                                     Bouwvoorschriften

Op de tot BEDRIJF - RIOOLWATERZUIVERING bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

8.2.1                                 voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m, tenzij op de plankaart anders is aangegeven;

8.2.2                                 voor andere-bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.