Home

 

 

 

Artikel 10     BEDRIJVENTERREIN

10.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor BEDRIJVENTERREIN aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven, met dien verstande dat:

a          op de gronden met de aanduiding zonering industrie A uitsluitend bedrijven zijn toegestaan die zijn genoemd in categorie 1 van de lijst van bedrijven* (* Deze lijst is als bijlage bij dit voorschrift gevoegd), voor zover de daarbij behorende grootste afstand niet meer bedraagt dan 10 m;
b          op de gronden met de aanduiding zonering industrie B uitsluitend bedrijven zijn toegestaan die zijn genoemd in categorieŽn 1 en 2 van de lijst van bedrijven, voor zover de daarbij behorende grootste afstand niet meer bedraagt dan 30 m;
c          op de gronden met de aanduiding zonering industrie C uitsluitend bedrijven zijn toegestaan die zijn genoemd in categorieŽn 1, 2 en 3.1 van de lijst van bedrijven, voor zover de daarbij behorende grootste afstand niet meer bedraagt dan 50 m;
d          op de gronden met de aanduiding zonering industrie D uitsluitend bedrijven zijn toegestaan die zijn genoemd in categorieŽn 1, 2, 3.1 en 3.2 van de lijst van bedrijven, voor zover de daarbij behorende grootste afstand niet meer bedraagt dan 100 m;
e          ter plaatse van de aanduiding bedrijfsactiviteit op perceel:
- Industrieweg 4†††††† : tevens voor de bewerking van vlees;
- Industrieweg 8a†††† : tevens voor een (wegen)bouwbedrijf ;
- Industrieweg 21-23: tevens voor een vrieshuis;
- Spoorstraat 15†††† † : tevens† een drukkerij;
f            ter plaatse van de aanduiding 1 dienst-/bedrijfswoning, voor het wonen in een bedrijfswoning;
g          ter plaatse van de aanduiding verkooppunt motorbrandstoffen, tevens voor de verkoop van lpg tot een doorzet van 1.000 m3 per jaar;
h          uitsluitend ter plaatse van de aanduiding vulpunt, voor een vulpunt lpg;

met de daarbijbehorende gebouwen, bedrijfswoningen niet inbegrepen tenzij anders in dit plan is geregeld, andere-bouwwerken, tuinen, erven, ondergeschikte ontsluitingswegen, terreinen, parkeervoorzieningen, water en groenvoorzieningen, met dien verstande dat:

i            zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
j            detailhandel en horeca niet is toegestaan, met uitzondering van detailhandel in weggebonden artikelen en ondergeschikte horeca bij een benzineservicestation tot een oppervlakte van niet meer dan 50 m2;
k          Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan;
l            vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan;
m        Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan;
n          inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r. 1994 niet zijn toegestaan;
o          bedrijven die zijn genoemd in de lijst van bedrijven onder SBI-code 92 niet zijn toegestaan binnen een straal van 150 m van een op de plankaart aangegeven vulpunt.

10.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot BEDRIJVENTERREIN bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

10.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          het bebouwingspercentage van het bouwperceel bedraagt 100, tenzij anders op de plankaart is aangegeven;
c          de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m, tenzij anders op de plankaart is aangegeven;
d          de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 3 m bedragen;
e          de afstand van een gebouw tot de as van een openbare weg mag niet minder dan 10 m bedragen;
f            in afwijking van het bepaalde onder a tot en met e geldt dat afwijkingen, zoals die bestaan op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van dit plan, gehandhaafd mogen worden;

10.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,50 m bedragen;
b          de bouwhoogte van andere-bouwwerken in de vorm van schoorstenen en (antenne)masten mag niet meer dan 40 m bedragen.
c          de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 6 m bedragen;
d          de oppervlakte van luifels bij een benzineservicestation mag niet meer dan 65 m2 bedragen.

10.3                                Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van bebouwing, zulks ten behoeve van:

a          een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
b          de verkeersveiligheid;
c          de sociale veiligheid;
d          de milieusituatie;
e          de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

10.4                                Vrijstelling

10.4.1                              Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van:

a          het bepaalde in 10.1 en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die niet zijn genoemd in de lijst van bedrijven of die volgens de lijst van bedrijven van een hogere categorie zijn, indien die bedrijven naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de desbetreffende categorieŽn, mits het geen Bevi- of Wgh-inrichtingen of een vuurwerkbedrijf betreft;
b          het bepaalde in 10.1 ten behoeve van productiegebonden detailhandel;
c          het bepaalde in 10.2.1 onder d en toestaan dat de afstand tot de zijdelingse perceelgrens wordt verminderd tot 0 m.

10.4.2                              De in 10.4.1 genoemde vrijstelling kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a          het straat- en bebouwingsbeeld;
b          de milieusituatie;
c          de verkeersveiligheid;
d          de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
e          de sociale veiligheid;
f            de externe veiligheid.

10.4.3                              Procedure

Bij gebruikmaking van de vrijstellingsbevoegdheid is de in 43.1.2 opgenomen procedure van toepassing.