Home

 

 

 

Artikel 11     BOS

11.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor BOS aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a          bos, bebossing, groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
b          extensief recreatief medegebruik;

met de daarbij behorende andere-bouwwerken en voorzieningen.

11.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot BOS bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.

11.3                                Aanlegvergunning

11.3.1                              Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende andere-werken en/of werkzaamheden uit te voeren:

a          het vellen, rooien of beschadigen van bomen en andere houtopstanden.

11.3.2                              Het in 11.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op andere-werken en/of werkzaamheden die:

a          het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b          in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

11.3.3                              De in 11.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door die andere-werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de waarden van de gronden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig (kunnen) worden verkleind.