Home

 

 

 

Artikel 15     GROEN

15.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor GROEN aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, paden, speelvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeerstroken en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede ter plaatse van de aanduiding:
a          dierenweide, voor een dierenweide;
b          spelen, voor een wijkspeelvoorziening;
met daarbijbehorende bouwwerken en verhardingen.

15.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot GROEN bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

15.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding bebouwing;
b          de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m;
c          de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;

15.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van lantaarnpalen mag niet meer dan 8,50 m bedragen;
b          de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 5 m bedragen;
c          de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 2 m bedragen.