Home

 

 

 

Artikel 16     GROEN - PARK

16.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor GROEN - PARK aangewezen gronden zijn bestemd voor een park, groenvoorzieningen, plantsoenen, paden, speelvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, met daarbijbehorende bouwwerken en verhardingen.

16.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot GROEN - PARK bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

16.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding bebouwing;
b          de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m;
c          de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;

16.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van lantaarnpalen mag niet meer dan 8,50 m bedragen;
b          de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 5 m bedragen;

de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 2 m bedragen.